UWAGA MATURZYŚCI !

W związku z wytycznymi z dnia 15.05.2020r.  dotyczącymi organizacji Egzaminu Maturalnego 2020 informujemy, że zmianie ulegają dotychczasowe ustalenia:
1)    ilość zdających w salach,
2)    czynności organizacyjne przed i po egzaminie ( miedzy innymi: sposób wejścia do szkoły, do sal egzaminacyjnych, zachowania się  na terenie szkoły, opuszczania sal i szkoły po skończonym egzaminie).

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane 1 czerwca 2020r. na stronie szkoły i przez e-dziennik, będzie je można uzyskać również u wychowawców klas i w sekretariacie szkoły.

UWAGA!
W tym roku bez matury ustnej, poza wyjątkami:
Do części ustnej przystąpią tylko absolwenci, którzy do 7 lutego br. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego,
a do 22 maja przekażą do dyrektora szkołyinformację o chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu z jednego lub więcej przedmiotów – ze względu na konieczność przekazania wyniku z tego egzaminu lub tych egzaminów w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

ZOBACZ:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
Zdający, który ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeśli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.

Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna być zgłoszona Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 29 maja 2020r.

Wytyczne MEN, CKE i GIS

Uwaga Maturzyści!
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały dokument zawierający wytyczne w sprawie organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.
Poniżej komunikat MEN w tej sprawie: wytyczne CKE, MEN i GIS. Prosimy uczniów oraz ich rodziców o zapoznanie się z tymi materiałami.
https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_-_przeprowadzanie_egz…
https://dokumenty.men.gov.pl/Przygotowania_do_egzaminow_zew…

regulamin kształcenia zdalnego od 27.04.2020

page1image33637392

REGULAMIN

KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie obowiązujący w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 27 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań́ w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. u. z 2020 r., poz. 493)

Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie, COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 492)

§1

Postanowienia ogólne I. Regulamin kształcenia na odległość określa:

 1. sposób i tryb realizacji zadań́ szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość́,

 2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),

 3. zasady ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,

 4. sposób dokumentowania realizacji zadań́ szkoły,

 5. zasady modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,

 6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym

  również̇ informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego

  ocenach,

 7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu

  semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny

  klasyfikacyjne zachowania,

 8. zasady bezpiecznej pracy przy wykorzystaniu internetu.

  §2
  Postanowienia szczegółowe

1. Sposób i tryb realizacji zadań́ szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:

1) w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauka jest realizowana na odległość́,

2) za organizację kształcenia na odległość́ odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić́ nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w szkole.

3) nauka prowadzona na odległość́ może być́ realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela,

4) nauczyciel może prowadzić́ zajęcia przy pomocy platformy Microsoft Office 365 , wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne. Nadzorowaniu dyrektora szkoły podlega platforma Microsoft Office 365, do której dostęp mają wszyscy nauczyciele i uczniowie szkoły.

5) zalecane jest, by uczeń́ przebywał przed monitorem ekranowym maksymalnie 5 godzin dziennie. W związku z tym konieczne jest takie prowadzenie zajęć́, które połączy naprzemiennie pracę z monitorem komputera (lub innego urządzenia z połączeniem internetowym) i bez jego użycia.

6) uczniowie, którzy nie mogą̨ wziąć́ udziału w lekcji on-line, zobowiązani są̨ do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia zaległości - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,

7) w pracy zdalnej nauczyciele zobowiązani są̨ uwzględnić́ zalecane formy pracy z uczniami posiadającymi opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej (m.in. wydłużenie czasu pracy),

8) wykonywanie zadanych prac i zapoznanie się̨ przez ucznia z zalecanym przez nauczyciela materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń́ ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten zgłasza wychowawcy klasy, celem ustalenia alternatywnej formy nauki zdalnej.

9) nauczyciele prowadzą zajęcia w zakresie kształcenia zawodowego:

a) w obszarze teoretycznych przedmiotów zawodowych,

b) zajęcia praktyczne – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość́ realizacji wybranych efektów kształcenia w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość́ lub innego sposobu kształcenia.

2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:

1) dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę̨ nauczycieli z uczniami i rodzicami,

2) do dnia 27 marca 2020 r. nauczyciel powinien ustalić́ sposób komunikacji z uczniami i rodzicami uczniów, podać́ tę informację dyrektorowi szkoły wypełniając załącznik 1a – dokumenty szkolne on-line. Lista kanałów komunikacji z poszczególnymi nauczycielami oraz pedagogami szkolnymi, będzie podana do ogólnej wiadomości uczniów i rodziców na stronie internetowej szkoły. W przypadku zmiany sposobu komunikacji należy niezwłocznie powiadomić́ wicedyrektora szkoły p. Ewę Chmielę,

3) nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, platformy Microsoft Office 365a w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na te komunikaty,

4) możliwe jest przeprowadzanie rady pedagogicznej na odległość́, za pomocą̨ wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej lub innego kanału informacyjnego,

5) wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością̨ zamieszczanych przez nauczycieli materiałów dla uczniów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami uczniów niepełnoletnich ze swojej klasy,

6) każdy nauczyciel powinien być́ dostępny dla uczniów (platforma Microsoft Office 365) i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez platformę Microsoft Office 365, e-dziennik czy inne komunikatory, poprzez które ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami (załącznik 1a),

7) uczniowie mają prawo zadawać́ pytania do zamieszczonych tematów i zadań́ , a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać́ i pomóc uczniowi opanować́ zadany materiał,

8) nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy Internetu, zobowiązany do korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:

1) praca nauczycieli i uczniów odbywa się̨ na podstawie rozkładów zajęć́, obowiązujących od dnia 31.03.2020,

2) zadania do wykonania dla uczniów z poszczególnych przedmiotów zadawane będą̨ tylko w czasie zajęć́ ujętych w planie lekcji.

3) każdy nauczyciel jest zobowiązany ustalać́ i zapisać́ sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku zgodnie z zasadami przewidzianymi w Statucie szkoły.

4. Sposób dokumentowania realizacji zadań́ szkoły:

Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) regularnego odnotowania tematu lekcji (w dzienniku elektronicznym) wynikającego z tygodniowego rozkładu zajęć́ w każdym dniu, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,

2) odnotowaniawdziennikuplanowanegosprawdzianu,kartkówkiczyinnejformysprawdzeniawiedzyuczniów, 3) obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-line),

Od dnia 04.05.2020 r. we wpisie frekwencyjnym w e-dzienniku u uczniów na czas kształcenia na odległość́ dokonuje się̨ wpisu dotyczącego obecności na zajęciach.

5. Możliwość́ modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:

1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać́ uzupełniony o e-podręczniki, e- ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość́ , szkolny zestaw programów nauczania może zostać́ zmodyfikowany w miarę̨ zaistniałych konieczności np. brak możliwości zrealizowania treści w danym roku szkolnym.

6. Sposób monitorowania postępu oraz sposób weryfikacji wiedzy umiejętności uczniów, w tym informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:

1) podczas pracy na odległość́, każdy nauczyciel ma prawo oceniać́ ucznia z zadawanych prac i sprawdzać́ jego wiedzę w postaci pytania, kartkówki, sprawdzianu, testu czy internetowego quizu,

2) nauczyciel poprzez e-dziennik przekazuje uczniom i rodzicom informację, za co w danym tygodniu uczeń́ został oceniony,

3) każdy sprawdzian, test, quiz czy kartkówka muszą zapowiedziane z odpowiednim wyprzedzeniem, by umożliwić́ każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i Internetu w wyznaczonym czasie,

4) nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej platformie, zobowiązany jest do załączenia informacji dla ucznia w jakiej formie i przez jaki kanał informacyjny będzie kontrolował jej wykonanie (wysłanie załącznika, zdjęcia, czy wykonanie w zeszycie w celu dostarczenia wyniku do szkoły po powrocie do nauczania stacjonarnego, itp.),

5) wszystkie oceny powinny zostać́ wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 14 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,

6) uczeń́ ma prawo zgłosić́ nieprzygotowanie zgodnie z obowiązującym przedmiotowym systemem oceniania,

7) uczeń́ nieobecny podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),

8) uczeń́, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać́ ocenę̨ niedostateczną,

9) liczbakartkówek,sprawdzianówipracklasowychwdniulubtygodniupozostajezgodnazzapisamiwStatucie szkoły.

7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania reguluje Statut szkoły.

8. Zasady bezpiecznej pracy nauczycieli i uczniów przy wykorzystaniu Internetu.

 

1) Od nauczycieli wymaga się̨ przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych obowiązującej w Zespole Szkół Nr 6 im. M. Reja w Szczecinie

2) Od uczniów wymaga się̨ zachowania należytej ostrożności podczas korzystania z platform i kont internetowych oraz surowo zabrania się̨ rozpowszechniania materiałów, wizerunku oraz własności intelektualnej nauczycieli bez ich uprzedniej zgody.

  

§3 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27.04.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • Opublikowano: poniedziałek, 27 kwiecień 2020 20:20
 • Adam Grzegrzółka

W związku z przesunięciem terminu egzaminów maturalnych zaplanowane na okres od 4 do 6 maja

dni wolne od zajęć dydaktycznych zostają odwołane.

Tym samym zarządzam, że w wyżej wymienionym czasie będą odbywały się zajęcia e-learningowe zgodnie z planem lekcji. Zajęcia z klasami czwartymi z przedmiotów maturalnych rozpoczną się od 4 maja.