Statut ZS 6

Wyjątki ze Statutu Zespołu Szkół Nr 6

im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ul. Gen. Sowińskiego 3, tel. (91)433-35-20

 

Rozdział X

UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁJA REJA

(PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA)

 

§ 68.

1.         Żadne prawa i obowiązki w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

2.         Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

3.         Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

4.         Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

5.         Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane karane.

6.         Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub nauce religii.

 

§ 69.

Prawa ucznia

Każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ma prawo do:

·           opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych, bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

·           właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami dydaktyki i higieny pracy umysłowej;

·           zapoznania się z programem nauczania, znajomości podstaw programowych oraz wewnątrzszkolnych i przedmiotowych systemów oceniania;

·           znajomości standardów wymagań egzaminacyjnych, procedur organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych;

·           sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

·           życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;

·           rozwijania zainteresowań, uzdolnień i talentów;

·           reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

·           pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

·           indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

·           indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;

·           korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów bibliotecznych – w czasie zajęć lekcyjnych i poza lekcjami według zasad ustalonych przez Dyrektora Szkoły;

·           dostępnej na terenie Szkoły pomocy materialnej i medycznej;

·           pomocy, w przypadku trudności w nauce;

·           wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy domowej;

·           wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową;

·           swobody wyrażania myśli i przekonań politycznych, światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

·           do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

·           przystąpienia do egzaminu maturalnego (absolwenci technikum) oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej i technikum);

·           kontroli sposobu (wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi)) przetwarzania danych osobowych, w szczególności wglądu do treści danych, ich modyfikacji oraz poprawiania.

§ 70.

Obowiązki ucznia

Każdy uczeń Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ma obowiązek:

·           przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie i w regulaminach szkolnych;

·           troszczyć się o honor Szkoły i kultywowanie jej tradycji;

·           przestrzegać obowiązującego w Polsce prawa;

·           zachowywać się godnie i kulturalnie w Szkole i poza nią;

·           pogłębiać swoją wiedzę poprzez systematyczną naukę,

·           systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęciach edukacyjnych wynikających z planu zajęć w danym typie szkoły i klasy;

·           systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych;

·           bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektorów, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;

·           przestrzegać zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

·           szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych ludzi,

·           przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;

·           troszczyć się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;

·           posiadać podręczniki, prowadzone na bieżąco zeszyty i odpowiednie przybory;

·           przystępować do prac klasowych, sprawdzianów i testów;

·           w okresie jesienno–zimowym pozostawiać okrycie wierzchnie w szatni (w Szkole nie można nosić nakryć głowy);

·           uczęszczać na zajęcia w estetycznym stroju; strój ucznia powinien być  skromny, bez głębokich dekoltów, nie odsłaniający brzucha, elementów bielizny, w stonowanych barwach (kolory ciemne, nie jaskrawe) i składać się z:

·           długich spodni,

·           koszuli, koszulki lub bluzki z rękawem (długim lub krótkim),

·           spódnicy dla dziewcząt, nie krótszej niż 10 centymetrów nad kolano,

·           bluzy, swetra;

·           na uroczystościach szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje strój galowy, tj. dziewczęta: biała bluzka koszulowa z długim lub krótkim rękawem, ciemna (czarna,  granatowa, szara) spódnica do kolan lub spodnie, ciemne obuwie na stabilnym obcasie do 5 cm; chłopcy: biała koszula z krótkim lub długim rękawem, ciemne garniturowe spodnie (czarne, granatowe, szare), ciemne wizytowe buty;

·           na zajęciach praktycznych obowiązuje strój specjalny zgodny z wewnętrznym regulaminem pracowni;

·           na lekcjach wychowania fizycznego ucznia obowiązuje strój sportowy, składający się z: podkoszulka, spodenek lub dresu, skarpet, obuwia sportowego.

·           W przypadku naruszenia przez ucznia zasad dotyczących wyglądu uczeń może być ukarany karą statutową;

·           przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz dobranej do standardów zawodu fryzury; uczniowie (dotyczy chłopców) zobowiązani są do noszenia krótkich włosów; w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, zakaz noszenia krótkich włosów może być unieważniony;

·           uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział w nich traktowany jest na równi z uczestnictwem w zajęciach szkolnych;

·           dbać o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

·           stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;

·           dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów – narkotyków, tzw. dopalaczy, picia alkoholu, palenia papierosów;

·           dbać o honor Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, godnie go reprezentować, wzbogacać jego dorobek i pielęgnować tradycję;

·           pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych;

·           posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonanych wg harmonogramu badań;

·           rozliczyć się ze Szkołą w ostatnim tygodniu nauki w danej klasie lub w przypadku rezygnacji z nauki. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa zawierająca następujące dane: imię i nazwisko, klasa, data oraz podpis: wychowawcy, nauczyciela praktycznych przedmiotów zawodowych, pielęgniarki szkolnej, nauczyciela wychowania fizycznego, pedagoga szkolnego, wicedyrektora Szkoły, nauczyciela bibliotekarza, opiekuna czytelni.

§ 71.

Uczniom nie wolno:

·           przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

·           palić papierosów na terenie Szkoły oraz w jej obrębie;

·           wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;

·           wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

·           spożywać posiłków i napojów w czasie trwania zajęć dydaktycznych;

·           rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych;

·           używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych (w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są przez sekretariat Szkoły);

·           wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć, również podczas przerw między lekcjami;

·           zapraszać obcych osób do Szkoły.

§ 72.

1.         Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

2.         Uczeń i jego rodzice (opiekunowie prawni) odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

3.         W przypadku zniszczenia mienia szkolnego koszty materialne naprawy ponosi osoba, która wyrządziła szkodę.

§ 73.

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.

1.         Uczniowie do 18 roku życia podlegają obowiązkowi nauki zgodnie z art. 15 ustawy o Systemie Oświaty, który polega na systematycznym uczestniczeniu w zajęciach edukacyjnych.

2.         Wychowawca klasy informuje uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej, a ich rodziców (opiekunów prawnych) na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym o konsekwencjach wynikających z uchylenia się od tego obowiązku.

3.         Wychowawca klasy raz w tygodniu dokonuje weryfikacji frekwencji i na bieżąco informuje rodziców (opiekunów prawnych) o nieobecnościach ucznia.

4.         W przypadku ucznia nagminnie opuszczającego zajęcia edukacyjne, stosuje się kary zgodnie z przyjętymi procedurami, które stanowią załącznik nr 3 do Statutu.

5.         Nieobecności na zajęciach obowiązkowych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców (opiekunów prawnych).

6.         Usprawiedliwienie winno zawierać:

·         precyzyjne określenie dni (godzin), które podlegają usprawiedliwieniu;

·         przyczynę nieobecności ucznia;

·         datę wystawienia;

·         czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego).

7.         Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.

8.         Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu (tylko z przyczyn istotnych) wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych). W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę pedagoga lub wicedyrektora szkoły pełniącego dyżur kierowniczy.

9.         Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (opiekuna prawnego). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie od rodziców (opiekunów prawnych) w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.

10.     Uczniowie pełnoletni mają prawo sami składać pisemne usprawiedliwienia swojej nieobecności. Rodzice (opiekunowie prawni) muszą na to wyrazić zgodę pisemnie, w obecności wychowawcy klasy. Usprawiedliwienie ucznia musi zawierać dane z punktu 5.

11.     W przypadku nadmiernej absencji, a także podejrzenia, że pełnoletni uczeń nadużywa prawa do samodzielnego usprawiedliwiania nieobecności, wychowawca klasy ma obowiązek powiadomienia rodziców (opiekunów prawnych) o swoich zastrzeżeniach.

12.     Rodzice (opiekunowie prawni) ucznia pełnoletniego mają prawo zastrzec na piśmie wyłączność pisania usprawiedliwień nieobecności dziecka. W takim przypadku wychowawca nie honoruje usprawiedliwień pisanych przez ucznia.

13.     Wychowawca może zwrócić się do osoby podpisującej usprawiedliwienie o dodatkowe wyjaśnienia związane z wiarygodnością przyczyn nieobecności. W przypadku wątpliwości o honorowaniu usprawiedliwienia decyduje Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor Szkoły.

14.     Wychowawca ma obowiązek przechowywania usprawiedliwień pisemnych przez okres roku szkolnego, którego one dotyczą.

15.     Ustala się następujące terminy składania pisemnych usprawiedliwień:

·         w przypadku całodniowej lub dłuższej nieobecności – 5 dni od chwili powrotu do Szkoły;

·         w przypadku nieobecności na części zajęć w tym samym dniu – przed planowaną nieobecnością;

·         usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

16.     Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do poinformowania Szkoły osobiście lub telefonicznie o nieobecności dziecka w szkole, przekraczającej 5 dni, nie później niż 3-go dnia jego nieobecności. Nie jest to równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności.

17.     Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie jest wliczana do ogólnej frekwencji oddziału.

18.     W przypadku braku kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki.

19.     Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).

20.     Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco wicedyrektorowi Szkoły i pedagogowi informacje związane z frekwencją uczniów.

21.     Każdorazowe wyjście uczniów w trwania czasie trwania zajęć dydaktycznych pod opieką nauczyciela wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora Szkoły.

22.     Decyzje o zwolnieniu ucznia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego z powodów zdrowotnych oraz z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie przedłożonego przez ucznia podania i stosownego zaświadczenia lekarskiego.

23.     Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego oraz z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.

24.     W przypadku czasowego zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wydarzeń losowych w trakcie trwania roku szkolnego, obowiązkiem ucznia jest dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie w ciągu 2 tygodni od daty wystawienia dokumentu.

§ 74.

1.         Nagradzanie uczniów

2.         Za wzorową postawę, frekwencję i wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie w pracę na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego, szczególnie wyróżniające się zachowania oraz osiągnięcia w konkursach i współzawodnictwie sportowym uczeń może być nagradzany.

3.         Rodzaje nagród:

·         pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;

·         pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;

·         pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;

·         dyplom uznania;

·         list pochwalny wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły skierowany do rodziców (opiekunów prawnych);

·         nagroda rzeczowa lub książkowa;

·         nagroda Patrona Szkoły;

·         pochwała osoby na tablicy „Najlepszych Uczniów Szkoły”.

4.         Do nagród wymienionych w punkcie 2 mogą typować członkowie Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

5.         Uczniowie, którzy zapisali się szczególnymi zasługami dla Szkoły mogą zostać typowani do rocznej nagrody Patrona Szkoły przydzielanej w dniu imienin patrona – Mikołaja Reja, tj. 6 grudnia każdego roku. Do nagrody typują uczniów, a następnie wybierają jednego laureata członkowie Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie typowani do nagrody muszą spełnić większość następujących warunków:

1) aktywnie uczestniczyć w życiu klasy i Szkoły (np. pracować na rzecz Samorządu Uczniowskiego, brać udział w przygotowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz klasowych, aktywnie działać w kołach zainteresowań);

2) wszystkie godziny absencji w szkole mieć usprawiedliwione;

3) godnie reprezentować Szkołę w środowisku lokalnym (udział w akcjach charytatywnych, w wolontariacie);

4) być osobą lubianą i znaną w środowisku szkolnym zarówno przez nauczycieli jak i uczniów;

5) posiadać opinię wśród członków społeczności szkolnej osoby obowiązkowej, niezawodnej, na której można polegać.

6.         Uczniowie kończący naukę w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja, którzy na stałe zapisali się wyjątkowymi zasługami dla Szkoły zostają uhonorowani wpisem do Złotej Księgi Uczniów.

7.         Wpis do Złotej Księgi Uczniów otrzymuje uczeń kończący Szkołę, który spełnia co najmniej dwa z poniższych kryteriów:

·                    uzyskał na świadectwie ukończenia Szkoły średnią ocen 4,75 lub wyższą oraz  wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;

·                    jest Stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Szczecina;

·                    jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego, olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

·                    wyróżniał się aktywnością społeczną, angażował się w prace organizacji szkolnych, aktywnie i twórczo działał w Samorządzie Uczniowskim;

·                    wykazał się wybitnymi osiągnięciami w działalności sportowej, artystycznej, zawodowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim, rozsławiając tym samym imię Szkoły;

·                    wyróżniał się dużym zaangażowaniem w pracach na rzecz Centrum Kształcenia Praktycznego;

·                    wykazał się wybitną odwagą cywilną – ratowanie życia i zdrowia ludzi, mienia publicznego.

8.         Przy kryteriach od d) do f) uczeń dodatkowo musi wykazać się co najmniej średnia 4,0 oraz oceną bardzo dobrą z zachowania na świadectwie ukończenia Szkoły.

9.         Kandydata do wpisu w Złotej Księdze Uczniów zgłasza wychowawca klasy lub inny nauczyciel na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wraz z uzasadnieniem.

10.     Propozycję wpisu do Złotej Księgi Uczniów opiniuje Rada Pedagogiczna, która może ją zatwierdzić lub odrzucić.

11.     Na wniosek Rady Pedagogicznej uczeń może być typowany do stypendium:

1)        Prezesa Rady Ministrów,

2)        Ministra Edukacji Narodowej,

3)        Prezydenta Miasta Szczecina.

12.     Kryteria przyznawania nagród wymienionych w punkcie 5 regulują odrębne przepisy.

§ 75.

Karanie uczniów

1.         Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia przewidzianych w statucie i regulaminach szkolnych, za naruszanie porządku szkolnego, uczeń może być ukarany:

·         upomnieniem ustnym wychowawcy klasy;

·         naganą pisemną wychowawcy klasy;

·         nagana pisemną wicedyrektora szkoły;

·         naganą pisemną Dyrektora Szkoły;

·         ostrzeżeniem o usunięciu ze Szkoły;

·         przeniesieniem do równoległej klasy;

·         przeniesieniem do równoległej klasy w innej szkole;

·         skreśleniem z listy uczniów.

2.         Uczniowie, którzy nie przestrzegają Statutu Szkoły w zakresie zakazu palenia papierosów na terenie Szkoły lub innym, mogą być ukarani dodatkowo poprzez:

·         wykonanie prac społecznych na rzecz Szkoły;

·         czasowe pozbawienie ucznia prawa reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

·         odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie Szkoły.

3.         Uczniowie, którzy nie przestrzegają Statutu Szkoły w zakresie aktów wandalizmu, mogą zostać ukarani dodatkowo poprzez naprawę wyrządzonej szkody i pokrycie kosztów wszelkich strat materialnych.

4.         Za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności za:

·                    nagminne, nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do Szkoły, w tym także z powodu pobytu w areszcie śledczym decyzją sądu;

·                    udowodnioną działalność przestępczą;

·                    spowodowanie bójki, w wyniku której nastąpiło uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu;

·                    świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu innych uczniów lub pracowników Szkoły;

·                    rozboje;

·                    kradzieże i włamania;

·                    łamanie ustawy antyalkoholowej;

·                    szerzenie narkomanii;

·                    świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;

·                    czyny nieobyczajne;

·                    działalność w rażący sposób naruszającą zasady tolerancji światopoglądowej, religijnej, rasowej i kulturowej;

·                    dewastacje i celowe niszczenie mienia szkolnego;

·                    wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;

·                    wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;

·                    stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;

·                    notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;

·                    zniesławienie, np. na stronie internetowej;

·                    fałszowanie dokumentów szkolnych;

·                    popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;

·                    porzucenie praktyki zawodowej, w tym również porzucenie praktyki przez młodocianego pracownika,

5.         Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do skreślenia go z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

6.         Przy zastosowaniu kar bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia, dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych, zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze które kara ma zrealizować.

7.         Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.

8.         Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

9.         zastosowanej karze Dyrektor Szkoły zawiadamia na piśmie ucznia i rodziców (opiekunów prawnych).

10.     Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.

11.     Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i daty jego wystawienia powinno zawierać informację o prawie wniesienia odwołania oraz terminie i sposobie odwołania.

 zalacznik nr 1 WSO wiedza i umiejetnosci.pdf

 zalacznik nr 2 WSO zachowania.pdf