Program wychowawczy

Zespołu Szkół Nr 6

im. Mikołaja Reja w Szczecinie

Na lata 2013/2014 2014/2015 2015/2016

 

Spis treści:

I. Podstawy prawne do działań wychowawczych   3

II. Wstęp  4

Funkcjonowanie i baza szkoły. 5

III. Konstrukcja i cechy programu   11

IV. Misja szkoły,  wizja szkoły i wizja absolwenta   12

Misja szkoły. 12

Wizja szkoły. 12

Wizja absolwenta.. 12

V. Założenia podstawowe Programu Wychowawczego   14

VI. Cele wychowawcze szkoły   15

VII. Powinności wychowawcze nauczycieli  i innych pracowników szkoły   19

VIII. Powinności wychowawców klasowych   20

IX. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami 20

X. Ceremoniał szkolny   22

XI.  współpraca ze środowiskiem lokalnym    23

XII. System motywacyjny w wychowaniu   24

I. Wspieranie zachowań pozytywnych. 24

II. Eliminowanie zachowań niewłaściwych. 24

XIII. Działania szkoły w przeciwstawianiu się złu, zagrożeniom  i patologiom    26

XIV. Metody realizacji programu   27

XV. Monitoring i ewaluacja   28

Kryteria ewaluacji Programu Wychowawczego.. 28

Narzędzia ewaluacji Programu Wychowawczego.. 29

XVI. Plan działań wychowawczych – załącznik nr 1  29

 

I. Podstawy prawne do działań wychowawczych

1.         Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r Karta Nauczyciela (Dz.U.
poz 87 i 827 z póź. zm.)

2.         Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. 179
poz. 1425 z póź. zm.)

3.         Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. 35/1982 z póź. zm.)

4.         Konstytucja RP

5.         Konkordat między Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską

6.         Konwencja Praw Dziecka

7.         Europejska Karta Praw Człowieka

8.         Rozporządzenie MENiS z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz 977 )

9.         Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy (Dz. U. poz. 532) psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U poz. 532)

10.     Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 zmieniające rozporządzenie
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2013 poz 560)

 

Program wychowawczy powstał również w oparciu o:

1.         Analizę potrzeb i oczekiwań uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych.

2.         Wnioski wypływające z analizy pracy nauczycieli Zespołu Szkół Nr 6
im. Mikołaja Reja w Szczecinie.

3.         Wyniki ankiet ewaluacyjnych.


 

II. Wstęp

Wychowanie młodego człowieka jest naturalnym prawem i jednocześnie doniosłym obowiązkiem pokolenia dorosłych, szczególnie rodziców i nauczycieli. Dom rodzinny dostarcza wzorców kulturowych, stwarza warunki do ich przyswojenia oraz nadzoruje i egzekwuje zgodnie z nimi zachowania. W toku szkolnej nauki uczeń poznaje kim jest, kształtuje coraz pełniejszy obraz siebie samego z całym swoim bagażem niedoskonałości oraz talentów. Otrzymuje równocześnie od wychowawcy cenną podpowiedź kim może być, jak może rozwinąć w sobie to, co najwartościowsze, co pomoże mu stać się w pełni człowiekiem, zaspokoić rzeczywiste pragnienia, tęsknoty. Cele stawiane przed uczniami mobilizują ich do przejmowania odpowiedzialności za siebie samych, wprowadzają powoli na drogę samodoskonalenia i samorozwoju. Zadaniem szkoły jest więc stworzenie jak najlepszych warunków do zdobycia wykształcenia i to zarówno w znaczeniu rzeczowym jak i osobowym.

Pierwsze ujęcie oznacza poznanie świata obiektywnego, zdobycie wiedzy, sprawności i umiejętności przetwarzania go według własnych potrzeb.

Drugie ujęcie dotyczy wykształcenia umiejętności poznania samego siebie, wewnętrznych możliwości intelektualnych oraz sfery wolitywno-uczuciowej. Troska o harmonijny i wielofunkcyjny rozwój osobowości uczniów jest szczególnie ważna przy planowaniu zadań wychowawczych w szkole ponadgimnazjalnej, gdyż właśnie na tym etapie rozwoju młody człowiek kształtuje  świadome postawy, przekonania
i systemy wartości, które będą wyznaczały kierunki jego myślenia i działania
w dorosłym życiu.


 

Funkcjonowanie i baza szkoły

Organy Szkoły:

v  Dyrektor Szkoły z Zespołem Kierowniczym

v  Rada Pedagogiczna

v  Samorząd Uczniowski

v  Rada Rodziców

 

Organy funkcjonują według uchwalonych przez siebie regulaminów,
które są zgodne ze Statutem Szkoły.

 

Zespoły przedmiotowe:

v  Zespół nauczycieli biologii, geografii, chemii i fizyki

v  Zespół nauczycieli języka polskiego i bibliotekarzy

v  Zespół nauczycieli historii, WOS, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy
o kulturze

v  Zespół nauczycieli matematyki

v  Zespół nauczycieli języka niemieckiego

v  Zespół nauczycieli języka angielskiego

v  Zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu

v  Zespół nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

v  Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

v  Zespół nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, podstaw przedsiębiorczości
i przedmiotów hotelarskich i turystycznych

v  Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych

v  Zespół nauczycieli religii

v  Zespół wychowawców

v  Zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

v  Zespół do opracowania programu wychowawczego, profilaktyki i koncepcji pracy szkoły


 

Koordynatorzy:

v  Koordynator akcji promujących zdrowie 

v  Koordynator współpracy z zagranicą

v  Koordynator Stałego Ośrodka Dokształcania zawodowego

v  Koordynator Kursów Kwalifikacyjnych

v  Koordynator Szkolnych Konkursów Kulinarnych

v  Koordynator ds. Korelacji kształcenia ogólnego i zawodowego

v  Koordynator Szkoły Odkrywców Talentów

Liderzy:

v  Lider wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli

v  Lider ścieżki awansu zawodowego nauczycieli

Szkolny Ośrodek Kariery:

Zadaniem SZOK jest pomoc uczniom w planowaniu rozwoju zawodowego pod kątem mobilności zawodowej

Nauczyciele:

v  Nauczyciele stażyści  2

v  Nauczyciele kontraktowi  14

v  Nauczyciele mianowani  44

v  Nauczyciele dyplomowani  34

Koła zainteresowań:

v  Szkolne Koło Sportowe (sekcje piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, koszykówka chłopców, aerobik)

v  Koło polonistyczne

v  Koło biologiczno-ekologiczne

v  Koło fotograficzne

v  Koło „Pracy z uczniem kreatywnym”

v  Koło turystyczne „Bose Stopy”

v  Zespół wokalny

v  Koło języka angielskiego

v  Koło pierwszej pomocy przedmedycznej

v  Koło Młodego Cukiernika

v  Koło Baristy

v  Liga Morska i Rzeczna

v  Koło Młodego Gastronoma

 

W zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – opiekuńczych pomocą służy pedagog szkolny.

Opiekę medyczną w zakresie  pierwszej pomocy sprawuje higienistka szkolna.

Obsługą administracyjną szkoły zajmuje się zespół 11 pracowników. Czynności
o charakterze porządkowo-remontowym wykonuje 26 osobowy zespół obsługi szkoły.

O bezpieczeństwo w szkole dba Inspektor BHP.

Sprzętem komputerowym opiekuje się Operator sprzętu komputerowego.

W placówce funkcjonują Związki Zawodowe: ZNP i NSZZ „Solidarność”. Działają również Komisja Socjalna i Komisja Zdrowotna.

Szkoła posiada zróżnicowaną ofertę edukacyjną odpowiadającą zainteresowaniom kandydatów. Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa na podstawie opracowanych zasad rekrutacji.

 

 W skład Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie wchodzą następujące typy szkół:

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

kształcące w zawodach:

v   Technik żywienia i usług gastronomicznych

v   Technik żywienia i gospodarstwa domowego

v   Technik organizacji usług gastronomicznych

v   Kucharz

v   Kelner


 

TECHNIKUM HOTELARSKIE

kształcące w zawodach:

v   Technik hotelarstwa

v   Technik obsługi turystycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 6

kształcąca w zawodach:

v   Kucharz

v   Cukiernik

SZKOŁA POLICEALNA (na wygaśnięciu)

W roku 2013/2014 – brak naboru.

CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W skład CKP wchodzą:

v  Pracownie gastronomiczne – przy Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Nr 8

v  Pracownia cukiernicza

v  Pracownia bufet

v  Pracownia sklepik cukierniczy.

W roku 2011 pracownie  przeszły kompleksowe remonty i modernizacje, zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt i urządzenia gastronomiczne w ramach unijnego projektu poprawy jakości pracy szkół ponadgimnazjalnych.

sztuki kulinarnej i kelnerskiej. Dodatkowym atutem CKP jest organizowanie praktyk zawodowych dla uczniów w  hotelach i restauracjach Szczecina oraz na promach dzięki współpracy z UNITY LINE. Współpraca z partnerami zagranicznymi umożliwia odbywanie praktyk zawodowych w hotelach sieci Travel w Niemczech,
a w zawodzie cukiernik uczniowie wyjeżdżają na wymianę polsko-niemiecką do Volgastu i Egessin.


 

STAŁY OŚRODEK DokształcaniaZAWODOWEGO

Zespół Szkół Nr 6 prowadzi Stały Ośrodek Dokształcania Zawodowego. Działalność ośrodka związana jest z przygotowaniem uczniów ze szkół wielozawodowych województwa zachodniopomorskiego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach cukiernik, piekarz, kucharz, wędliniarz i rzeźnik – wędliniarz. Praca w ośrodku odbywa się w cyklach miesięcznych i obejmuje zajęcia z teoretycznych przedmiotów zawodowych.

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja  prowadzi kursy obejmujące dwie kwalifikacje:

v  K1 o symbolu T.6 - „Sporządzanie potraw i napojów”

v  K2  o symbolu T.15 - „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych”

 

Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie to placówka, która od wielu lat konsekwentnie podejmuje działania na rzecz poprawy warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zajęć praktycznej nauki zawodu, dba o estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowanych pomieszczeń, wprowadza nowoczesne rozwiązania techniczne w trakcie remontów i rozbudowy bazy  szkoły.

Pomieszczenia szkolne:

v  Gabinety przedmiotowe              37

v  Pracownie informatyczne                        3

v  Pracownia hotelarska                   2

v  Pracownie technologiczne          4

v  Pracownia multimedialna

v  Pracownie obsługi konsumenta 2

v  Pracownie gastronomiczne CKP– przy Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Nr 8

v  Pracownia cukiernicza CKP

v  Pracownia bufet CKP

v  Pracownia sklepik cukierniczy CKP

v  Sala gimnastyczna 

v  Sala ćwiczeń                      

v  Boisko szkolne

v  Aula  

v  Siłownia       

v  Czytelnia      

v  Biblioteka     

v  Izba Pamięci

v  Internat          w budynku A i w budynku B

v  Pralnia                      

v  Szatnie                       2

v  Szatnie sportowe z zapleczem sanitarnym      2 (prysznice i toaleta)

v  Szatnie sportowe bez zaplecza sanitarnego

v  Toalety           18


 

III. Konstrukcja i cechy programu

Program wychowania uczniów Zespołu Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie wywodzi się z filozofii humanistycznej, w której każdy człowiek jako jednostka jest podmiotem wszelkich działań. Program zawiera zestaw treści oraz celów wychowania, spis kompetencji uczniów, propozycje metod i form realizacji oraz wykaz osób wspierających wychowawców w realizacji programu.

Blokowy, interdyscyplinarny układ zagadnień jest zgodny z zasadą integralności (obejmuje wszystkie aspekty życia człowieka tj. sferę fizyczną, psychiczną
i społeczną) i z zasadą ciągłości wychowania (zadania wychowawcze dostosowane do poziomu dojrzałości uczniów).

Założeniem programu jest jego otwartość pozwalająca nauczycielom, rodzicom i uczniom na swobodne dopasowanie go do potrzeb całych klas lub konkretnych osób, możliwość zgłaszania pomysłów lub innowacje już istniejących.

Program opracowano w myśl zasady, że wychowanie to misja  ponadzawodowa, którą pełnią wszyscy pracownicy szkoły.


 

IV. Misja szkoły,  wizja szkoły i wizja absolwenta

Misja szkoły

Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja jest wiodącą w regionie szkołą kształcącą w zawodach gastronomicznych, spożywczych, hotelarskich i turystycznych według najwyższych standardów edukacji i wychowania.

Wizja szkoły

v  szkoła jest miejscem realizacji ambicji edukacyjnych uczniów i aspiracji zawodowych pracowników,

v  zapewnia osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych, spożywczych, hotelarskich

i turystycznych,

v  zapewnia bezpieczną, dobrze wyposażoną bazę lokalową oraz nowoczesne środki techniczne niezbędne w procesie nauczania zawodowego i ogólnego,

v  gwarantuje wysoką jakość kształcenia potwierdzoną wynikami egzaminów zewnętrznych,

v  stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów,

v  zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną na miarę potrzeb ucznia,

v  jednoczy wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu jakim jest zdobycie przez osoby kończące szkołę kompetencji zawartych w wizji absolwenta szkoły.

Wizja absolwenta

Absolwent szkoły to osoba w pełni gotowa do odpowiedzialnego, samodzielnego życia, ukierunkowana na osiąganie sukcesów w sferze prywatnej
i zawodowej. W planowaniu przyszłości i realizacji planów życiowych kieruje się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w szkole przy współrealizacji jej misji w zakresie:

v  samokształcenia i edukacji permanentnej,

v  rozwoju pasji, zainteresowań i uzdolnień,

v  osiągania satysfakcji z pracy zawodowej, potrzeb ciągłego doskonalenia i zdobywania nowych kwalifikacji, odnajdywania się na rynku pracy,

v  budowania dobrych relacji z innymi dzięki wysokim kompetencjom społecznym,

v  dążenia do szczęścia osobistego i rodzinnego w oparciu o ogólnoludzkie, ponadczasowe wartości,

v  bycia świadomym swoich praw i obowiązków obywatelem, członkiem społeczności lokalnych, organizacji i stowarzyszeń,

v  bycia członkiem wspólnoty wszystkich ludzi odpowiedzialnym za świat wobec przyszłych pokoleń.


 

V. Założenia podstawowe Programu Wychowawczego

1.         Społeczność  naszej szkoły stanowią:

v  Uczniowie,

v  ich rodzice /opiekunowie prawni,

v   pracownicy szkoły: dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.

2.         Wszyscy członkowie społeczności szkolnej współpracują w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w realizowaniu wyznaczonych zadań.

3.         Nasza szkoła uznaje, że pierwsze i niezbywalne prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice/opiekunowie prawni, szkoła zaś spełnia funkcję doradczo - wspierającą.

4.         Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

5.         Wychowanie w naszej szkole ma charakter integralny, humanistyczny
i indywidualny.

v   Integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowości ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną.

v  Humanistyczny – stawia w centrum osobę ucznia.

v  Indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości  psychofizyczne ucznia.

6.         Nasza szkoła wychowuje w chrześcijańskim systemie wartości z poszanowaniem innych wyznań uznających powszechnie przyjęte zasady etyczno – moralne.

7.         Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom.


 

VI. Cele wychowawcze szkoły

Podstawowym założeniem systemu wychowawczego naszej szkoły jest wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny wychowanka.

W działaniach wychowawczych zmierzać będziemy do osiągnięcia następujących celów:

v  do wszechstronnego rozwoju osobowości ucznia, uwzględniającego jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne
i kulturowe,

v  do ukształtowania jego postawy społecznej i obywatelskiej w duchu poszanowania dla wartości uniwersalnych i narodowych oraz tradycji lokalnych.

CELEM ROZWOJU INTELEKTUALNEGO JEST:

Kształtowanie u wychowanka:

v  ciekawości poznawczej,

v  umiejętności twórczego myślenia,

v  samoakceptacji i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień,

v  samokrytycyzmu i  wglądu we własne ograniczenia i słabości,

v  umiejętności  przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji,

v  pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego
oraz postawy dociekliwości,

v  umiejętności  dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań i upodobań,

v  umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
i argumentowania.  


 

CELEM ROZWOJU EMOCJONALNO-MORALNEGO JEST:

Uwrażliwienie wychowanka na wartości takie jak: dobro, prawdę, uczciwość, odpowiedzialność, współczucie, wyrozumiałość, łagodność, wierność, życzliwość, wdzięczność i poprzez  kształtowanie:

v  umiejętności myślenia wartościującego,

v  odpowiedzialności za własne słowa i czyny,

v  umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych,

v  empatii,

v  tolerancji i szacunku dla wartościowych form odmienności i indywidualności,

v  umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich,

v  umiejętności opanowania ekspresji własnych uczuć i emocji oraz rozumnego dostosowywania się do otoczenia,

v  kultury języka i zachowania,

v  umiejętności utrzymywania wartościowych i przyjaznych kontaktów z innymi ludźmi,

v  kształtowanie własnej wrażliwości uczuciowej i moralnej.

CELEM  WYCHOWANIA  OBYWATELSKO-PATRIOTYCZNEGO JEST:

v  przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa
w życiu demokratycznego społeczeństwa,

v  kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne,

v  budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska  lokalnego i szkoły,

v  kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych świąt narodowo-państwowych,

v  poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i  regionu,

v  kształtowanie postawy proeuropejskiej,

v  wdrażanie wychowanka do różnorodnych form działalności społecznej.


 

CELEM ROZWOJU FIZYCZNO-ZDROWOTNEGO JEST:

v  promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych
i zdrowotnych,

v  doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej,

v  wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych.

 

Wymogi współczesnego świata stawiają przed nami konieczność rozszerzania tradycyjnych celów wychowawczych o nowe,  które określają  normy i sposoby postępowania w dziedzinie ekologii, świata mediów, cywilizacji druku  oraz edukacji prorodzinnej.

 

CELE W ZAKRESIE EKOLOGII:

v  uświadomienie wychowankom sensu i wagi ochrony środowiska naturalnego,

v  wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody,

v  rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego i estetykę otoczenia,

v  uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów i skutków powstawania niepożądanych  i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym,

v  wytwarzanie w uczniach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego.

 

CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MEDIALNEGO I CZYTELNICZEGO:

v  uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych
im informacji i materiałów,

v  nabywanie umiejętności krytycznego i selektywnego korzystania z szerokiej oferty medialnej,

v  rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych,

v  kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego
w dobie globalizacji przekazu oraz kultury masowej.


 

CELE W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE:

v  kształtowanie wizji rodziny jako „swoistej akademii dobra i miłości, życiowej przystani”,

v  przekazanie uczniom wiedzy z zakresu spraw związanych z funkcjonowaniem dziecka  w rodzinie,

v  ukazanie specyfiki ról kobiecych i męskich oraz roli związków uczuciowych,

v  przygotowanie do rodzicielstwa.

 

CELE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA UCZNIA DO ŻYCIA ZAWODOWEGO:

v  zapoznanie ze specyfiką szkoły i wybranego zawodu,

v  stworzenie sytuacji wszechstronnego przygotowania do pracy zawodowej
i dalszego kształcenia,

v  uświadomienie konieczności zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych
na zajęciach szkolnych i podczas praktyk zawodowych w kraju i za granicą, na zajęciach pozaszkolnych i innych np. udział w konkursach, olimpiadach, wystawach, prezentacjach.


 

VII. Powinności wychowawcze nauczycieli  i innych pracowników szkoły

Nauczyciele przedmiotu:

v  są wychowawcami,

v  realizują zadania w zakresie pracy edukacyjnej/

v  wspomagają nauczycieli wychowawców w ich szczególnej roli, jaką jest troska o rozwój osobowy ucznia we wszystkich sferach jego osobowości,

v  przygotowują wychowanków do życia w społeczeństwie,

v  rozwijają umiejętności rozwiązywania życiowych problemów,

v  współuczestniczą w tworzeniu zwyczajów i obyczajów klasowych, szkolnych,

v  obowiązkiem każdego nauczyciela jest każdorazowe reagowanie na dobro
i zło.

Pedagog

Swoimi kompetencjami i wiedzą wspiera wychowanków w dobrym samorozwoju, a  wychowawców i rodziców w wychowaniu, czyniąc to poprzez:

v  prowadzenie w porozumieniu z wychowawcą lekcji wychowawczych,

v  w sprawach wychowawczych utrzymywanie indywidualnego kontaktu
z dyrekcją, wychowawcami, wychowankami i rodzicami,

v  pełnienie dyżurów, których  celem jest udzielanie porad wychowankom
i rodzicom w wyznaczonym dniu i godzinie,

v  prowadzenie indywidualnych zajęć z wychowankami i rodzicami potrzebującymi wsparcia,

v  prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych, dodatkowych szkoleń dla nauczycieli,

v  współpracę z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze,
m.in. policją, sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Pracownicy obsługi szkoły

Pracownicy administracji i obsługi aktywnie współuczestniczą w procesie wychowawczym szkoły.


 

VIII. Powinności wychowawców klasowych

Wychowawca:

v  jest zobowiązany do rozpoznania sytuacji wychowawczej uczniów i udzielenie niezbędnych informacji uczącym  nauczycielom,

v  w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły, Program Profilaktyki i diagnozę potrzeb uczniów opracowuje Klasowy Program Wychowawczy,

v  podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w klasie,

v  ma obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania o obowiązujących w szkole  przepisach i wymogach (Statut, 
WSO, Program Wychowawczy,  Program Profilaktyki),

v  uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym, np. imprezach, w których uczestniczą wychowankowie,

v  kieruje wszystkimi klasowymi wycieczkami,

v  w miarę potrzeb odwiedza wychowanka w jego miejscu zamieszkania,
po uzyskaniu   zgody rodziców ucznia,

v  czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, jest w stałym  kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi i stara się poznać sytuacje  pozaszkolne wychowanka,

v  organizuje różne formy pomocy dla uczniów,

v  jest zobowiązany za pośrednictwem pedagoga i za zgodą rodziców
do kierowania uczniów z trudnościami w nauce do poradni psychologiczno-pedagogicznej na  badania specjalistyczne,

v  czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w przypadku nierealizowania przez uczących nauczycieli  zaleceń specjalistów,

v  prowadzi rozwiązywanie danego problemu konkretnego ucznia
we współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem z poradni,

v  organizuje klasowe zebrania rodziców oraz w razie potrzeby prowadzi z nimi rozmowy indywidualne,

v  prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową,

v  prowadzi lekcje wychowawcze,

v  wychowawca klasy stwierdza potrzebę i organizuje udzielenie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

IX. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami

W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym
i pożądanym jest uczestniczenie rodziców w życiu szkoły. Podstawą współpracy rodziców  i szkoły jest partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw
i obowiązków.

Wychowanie jest tym skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli  i rodziców w odniesieniu do wszystkich  uczniów.

 Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji i wychowania dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uważanym
za najważniejsze dla ich rozwoju.

Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami:

v  wzajemne zaufanie i życzliwość,

v  pozytywna motywacja,

v  partnerstwo,

v  jedność oddziaływania,

v  aktywność i systematyczność.

 Zadania rodziców:

v  rodzice świadomie współpracują ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczymi,

v  rodzice uczestniczą w zebraniach rodziców, dniach otwartych, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym,

v  rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia zarówno w środowisku szkolnym,  jak i domowym,

v  rodzice dbają o odpowiedni strój i wygląd dziecka,

v  rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia
i kradzieże dokonane w szkole przez dzieci.

 


 

X. Ceremoniał szkolny

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebry sztandaru, stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną. Jest ważnym rozdziałem Programu Wychowawczego.

1.         Sztandar Szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi i właściwych postaw jego poszanowania.

2.         Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie
o nienagannej postawie; godni takiego zaszczytu.

3.         Skład osobowy pocztu sztandarowego:

a)            chorąży,

b)            asysta.

4.         Insygnia pocztu sztandarowego:

a)            biało-czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym biodrem, kolorem białym do góry,

b)            białe rękawiczki.

5.         Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, biała koszula. Uczennice – białe bluzki, ciemne spódnice (dopuszczalne żakiety).

6.         Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły dotyczy głównie:

a)            uroczystości rocznicowych,

b)            ceremonii ślubowania pocztu sztandarowego,

c)            ceremonii ślubowania klas pierwszych,

d)            uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

7.         Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz
w uroczystościach religijnych: mszy św. uroczystościach pogrzebowych i innych.


 

XI.  współpraca ze środowiskiem lokalnym

Środowisko odgrywa ważną rolę w rozwoju osobowości ucznia. Pomocne jest
w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do właściwych wyborów życiowych. Aby właściwie wprowadzić uczniów w role społeczne, szkoła współpracuje  z następującymi instytucjami i organizacjami:

Lokalne władze

v  zapraszanie przedstawicieli władz na uroczystości szkolne,

v  udział przedstawicieli władz w zajęciach tematycznych,

v  zapoznawanie uczniów z pracą urzędów.

Sąd, policja

v  współpraca z sądem rodzinnym i kuratorami sądowymi,

v  współpraca z dzielnicowym i specjalistą do spraw nieletnich,

v  współpraca z  Komendą Policji.

Placówki kulturalne i oświatowe

v  współpraca z lokalnymi mediami,

v  uczestnictwo w spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, lekcjach bibliotecznych, koncertach,

v  wyjścia do kina,

v  udział w konkursach organizowanych przez placówki oświatowe,

v  współpraca z klubami sportowymi,

v  współpraca z uczelniami.

Placówki oświatowo – opiekuńcze

v  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i Centrum Psychologiczno-Pedagogicznym w celu pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi, emocjonalnymi,

v  współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Caritas i innymi organizacjami charytatywnymi w celu udzielenia pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,

v  współpraca z zakładami pracy branży gastronomiczne, spożywczej
 hotelarskiej i turystycznej,

v  współpraca z Radą Osiedla „Nowe Miasto” i Strażą Miejską.

XII. System motywacyjny w wychowaniu

I. Wspieranie zachowań pozytywnych

1.         Nagradzane zachowania i aktywność:

v   zauważalny postęp w pracy nad sobą,

v   szczególna aktywność na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

v   wzorowa postawa etyczno – moralna np.:

        prawdomówność,

        dzielność i odwaga w przeciwstawianiu się złu,

        bezinteresowna pomoc,

        tolerancja i szacunek wobec innych,

        poszanowanie symboli narodowych.

v   udział i sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach:

        przestrzeganie zasad właściwego zachowania,

        celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.

2.         Stosowane nagrody i wyróżnienia:

a)             pochwała ustna,

b)            pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

c)            świadectwo z wyróżnieniem,

d)            list gratulacyjny dla rodziców,

e)            nagrody materialne (rzeczowe, pieniężne, inne).

3.         Na wniosek wychowawcy klasy, zespołu wychowawczego, społeczności uczniowskiej lub innych instytucji nagrody przyznaje: dyrektor szkoły, rada rodziców, samorząd szkolny.

II. Eliminowanie zachowań niewłaściwych.

1.      Zachowania niewłaściwe:

a)            notoryczne zaniedbywanie obowiązków uczniowskich,

b)            wandalizm,

c)            kłamstwa i oszustwa,

d)            kradzieże,

e)            palenie tytoniu i picie alkoholu,

f)              zażywanie narkotyków,

g)            agresja i przemoc,

h)            naruszanie godności innych.

2.    Działania uświadamiające:

a)            rozmowa nauczyciela lub wychowawcy z uczniem,

b)            rozmowa wychowawcy/pedagoga z rodzicami ucznia,

c)            spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z podjętych postanowień,

d)            spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienie wyrządzonej szkody.

3.    Zastosowanie środka zaradczego:

a)            upomnienie ustne,

b)            upomnienie pisemne,

c)            nałożenie na określony czas dodatkowych obowiązków wykonywanych na rzecz klasy, szkoły (np. prace społeczno-porządkowe na rzecz szkoły),

d)            pisemna informacja o nagannym zachowaniu ucznia skierowana
do rodziców,

e)            odebranie funkcji pełnionych w klasie, szkole,

f)              udzielenie pisemnej nagany zapisanej w dokumentach szkolnych,

g)            przeniesienie ucznia do równoległej klasy- jeśli jest to możliwe.

4.    Do zastosowania środków zaradczych upoważnieni są:

a)            społeczność klasowa, uczniowska,

b)            wychowawca,

c)            nauczyciele zajęć edukacyjnych,

d)            pedagog,

e)            dyrektor.

5.    W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może zawiesić zastosowanie środka zaradczego na czas próbny nie dłuższy niż 3 miesiące, jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, rady rodziców lub rady pedagogicznej.

6.    Wnioskodawca w imieniu szkoły ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zastosowaniu wobec niego środka zaradczego.

7.    Uczeń ma prawo odwołania się od zastosowanego wobec niego środka zaradczego w przypadku, gdy uzna, że jest ona niewspółmierna  do  winy
lub gdy znajdą się okoliczności świadczące na korzyść ucznia.

8.    Odwołanie rozpatruje dyrektor szkoły/wicedyrektor i powiadamia ucznia, jego rodziców/opiekunów o decyzji w tej sprawie w terminie 14 dni od złożenia odwołania. Decyzja dyrektora/wicedyrektora w sprawie odwołania ucznia jest ostateczna.

XIII. Działania szkoły w przeciwstawianiu się złu, zagrożeniom
i patologiom

W szkole obowiązują:

1.      Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia uczniów przestępczością
i demoralizacją oraz w sytuacjach zagrożenia ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy

2.      Procedury współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów

 

Wychowawcy klas ściśle współpracują z rodzicami, pedagogiem szkolnym, dzielnicowym, dyrekcją, poradnią w celu przeciwstawiania się złu i patologiom.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów oraz przeciwdziałaniu możliwym patologiom w szkole zainstalowano monitoring zewnętrzny. Nagrania monitoringu mogą zostać wykorzystane w celu wyjaśnienia zdarzeń mających miejsce pod szkołą, ustalenia uczestników i ewentualnych sprawców tych zdarzeń.


 

XIV. Metody realizacji programu

1. Metody informacyjne:

v  pogadanka,

v  spotkania ze specjalistami,

v  wycieczki tematyczne,

v  praca w oparciu o teksty,

v  prezentacje teatralne.

2. Metody edukacyjne:

v  realizacja znanych programów z zakresu profilaktyki,

v  burza mózgów, dyskusja,

v  drama,

v  symulacje rozmaitych sytuacji życiowych,

v  techniki uzupełniania zdań, rysunki,

v  gry, zabawy dydaktyczne,

v  uroczystości,

v  projekty.

3. Metody działań alternatywnych:

v  Samorząd Szkolny,

v  koła zainteresowań,

v  Szkolny Ośrodek Kariery,

v  wycieczki i imprezy szkolne i klasowe,

v  festyny,

v  zajęcia i zawody sportowe.

4.  Metody interwencyjne:

v  interwencje w środowisku rodzinnym ucznia,

v  pomoc psychologiczno – pedagogiczna,

v  terapia indywidualna lub grupowa prowadzona przez specjalistę.


 

XV. Monitoring i ewaluacja

Program Wychowawczy nie jest dokumentem zamkniętym. Ma ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością. Analiza jego skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu i cyklicznej ewaluacji. Monitoring
to systematyczna i rozciągnięta w czasie obserwacja sposobów realizacji przyjętych w Programie celów i zadań wychowawczych.

Ewaluacja to pogłębiona analiza i interpretacja zebranych danych oraz ocena wartości Programu. Badania ewaluacyjne przeprowadza Zespół Wychowawczy według przyjętego harmonogramu i z zastosowaniem opracowanych kryteriów
i narzędzi, gwarantujących miarodajność i wiarygodność wyników.

Kryteria ewaluacji Programu Wychowawczego

Celowość

1.      Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ucznia?

Komunikatywność

1.      Czy Program ma przejrzystą strukturę?

2.      Czy w sposób zrozumiały dla uczniów i rodziców formułuje cele, zadania i formy

działań wychowawczych ?

Realność

1.      Czy jest możliwy do realizacji w warunkach szkoły?

Aktywizacja

1.      Czy Program pobudza do działania wszystkich członków społeczności szkolnej?

Jawność

1.      Czy rodzice i uczniowie znają zawarte w Programie cele i świadomie uczestniczą w ich realizacji?


 

Efektywność

1.      Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływań zawartych
w Programie?

Spójność

1.      Czy cele i zadania Programu Wychowawczego są spójne z celami i zadaniami zawartymi  w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Statutu Szkoły?

2.      Czy wszystkie dokumenty szkolne współbrzmią w założeniach i klimacie
z przyjętą  w Programie koncepcją wychowawczą?

3.      Czy plan działań wychowawczych koreluje z Programem Wychowawczym
i Programem Profilaktyki?

Narzędzia ewaluacji Programu Wychowawczego

v  kwestionariusze do analizy dokumentacji szkolnej,

v  kwestionariusze ankiet i wywiadów,

v  arkusze obserwacyjne,

v  wywiad.


 


XVI. Plan działań wychowawczych – załącznik nr 1

I. WSPIERANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO UCZNIA

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

Kształtowanie u wychowanka :

v ciekawości poznawczej

v umiejętności twórczego myślenia

v samoakceptacji
i umiejętności odkrywania własnych zalet i uzdolnień

v samokrytycyzmu i wglądu we własne ograniczenia
i słabości

v umiejętność przyswajania wiedzy i samodzielnego korzystania a różnych źródeł informacji

v pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości

v umiejętności dzielenia się swoją wiedzą z innymi, nawyku rozwijania zainteresowań, zamiłowań
i upodobań

v umiejętność prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów
i argumentowania

Uczeń:

v umie przyswajać treści nauczania

v umie racjonalnie zaplanować zajęcia w ciągu dnia

v zna i stosuje efektywne techniki  pracy umysłowej,

v umie prawidłowo przygotować miejsce pracy

v umie myśleć krytycznie, logicznie wiązać fakty
i odnajdywać związki przyczynowo - skutkowe

v jest kreatywny i wrażliwy
na sztukę

v potrafi korzystać z ofert placówek kulturalnych

v Rodzice

v Nauczyciele wszystkich przedmiotów

v Opiekunowie kół zainteresowań

v Pedagog szkolny

v nauka planowania zajęć własnych

v zapoznanie się z zasadami higieny pracy umysłowej

v organizowanie konkursów przedmiotowych
i artystycznych, przeglądów małych form teatralnych

v indywidualna praca
z uczniem zdolnym

v stymulowanie aktywności poprzez prezentacje osiągnięć uczniów (galerie, wystawy prac)

v stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wszystkich przedmiotów

v Praca kół zainteresowań

v organizowanie wyjść
do teatru, na wystawy sztuki

 

 

Wspieranie ucznia  znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej:

v  diagnoza sytuacji
materialno - rodzinnej uczniów

v  opieka nad uczniami których rodzice czasowo przebywają poza domem rodzinnym

v  opieka nad uczniami mieszkającymi w internacie

v  udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, itp.

v  współpraca z MOPR-em

v  współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną

v  opieka nad uczniami mającymi opinię
lub orzeczenie PPP

Uczeń:

v  wie do kogo zwrócić się w trudnej sytuacji

v  orientuje się w rodzajach pomocy jakie oferuje szkoła
i placówki z nią współpracujące i potrafi
z nich skorzystać

v  potrafi przezwyciężyć trudności wynikające z posiadanych dysfunkcji

 

v  Pedagog szkolny

v  Rodzice

v  Wychowawcy Internatu

v  Rada Rodziców

v  Poradnie

v  Nauczyciele

v  Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

v  indywidualne rozmowy
z uczniami

v  pomoc w uzyskaniu świadczeń materialnych- stypendia szkolne

v  organizowanie pomocy koleżeńskiej

v  kierowanie na badania specjalistyczne

v  udział w różnych formach pomocy określonych przez Zespół ds. Psychologiczno-Pedagogiczny wspomagający przezwyciężenie różnych dysfunkcji

 

 

II. Wspieranie rozwoju emocjonalno- moralnego

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

Uwrażliwienie wychowanków na takie wartości jak: dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność, współczucie, wyrozumiałość, łagodność, wierność, życzliwość i poprzez  kształtowanie:

v umiejętności myślenia twórczego

v odpowiedzialności 
za własne reakcje, uczucia
i stany psychiczne

v empatii

v tolerancji i szacunku
dla wartościowych form odmienności
i indywidualności

v umiejętności stawiania sobie celów i realizowania ich

Uczeń:

v odróżnia dobro od zła, postępuje według norm ustalonych przez rodzinę, szkołę, tradycje, prawo

v jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów

v umie krytycznie oceniać postępowanie swoje
i innych

v jest gotów spełniać powinności nie tylko
w stosunku do własnej rodziny, ale także dla społeczności, w której żyje

v umie rozwiązywać problemy w sytuacjach typowych,
a czasem trudnych

v Samorząd Szkolny

v Nauczyciele wszystkich przedmiotów

v Opiekunowie kół zainteresowań

v Rodzice

v Pedagog szkolny

 

v wskazywanie przykładów dobrego i złego postępowania

v nakłanianie do przestrzegania norm obowiązujących
w społeczeństwie, ocenianie swego postępowania
i innych

v udział w pracach na rzecz szkoły i najbliższego otoczenia

v propagowanie idei wolontariatu, organizowanie akcji charytatywnych
na rzecz ludzi samotnych, starszych i biednych

 


 

Przygotowanie do życia w grupie rówieśniczej poprzez:

v integrację zespołu klasowego

v rozpoznanie nieformalnej struktury klasy i jej wykorzystanie do planowania oddziaływań wychowawczych

v kształtowanie postaw tolerancji, życzliwości, wrażliwości na potrzeby innych ludzi

v budowanie koleżeństwa
i przyjaźni

v wyrabianie umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej i aktywnego słuchania

v zapobieganie niepożądanym zachowaniom,

v kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją własną i cudzą

v kształtowanie umiejętności radzenia sobie
z CYBERPRZEMOCĄ

Uczeń:

v uczeń zna zasady  i normy współżycia w grupie

v ma poczucie bezpieczeństwa związane z przynależnością do swojej klasy

v umie dokonać autoprezentacji

v posiada umiejętności prawidłowej komunikacji werbalnej i niewerbalnej

v umie dzielić się swoimi myślami, odczuciami, emocjami

v jest elastyczny
w dopasowaniu się do potrzeb większości

v dba o precyzję i kulturę języka

v zna i stosuje podstawowe zasady skutecznych negocjacji

v potrafi zająć stanowisko wobec nagannych
i nieadekwatnych zachowań w grupie

v potrafi poradzić sobie
z własną i cudzą agresją

v Potrafi zdefiniować pojęcie CYBERPRZEMOCY i jest świadomy konsekwencji
jej stosowania

v Pedagog

v Samorząd klasowy

v Wychowawcy klas i internatu

v Zespół nauczycieli przedmiotów informatycznych

v organizowanie zajęć
i wycieczek

v organizowanie warsztatów na temat agresji

v nagradzanie zachowań pozytywnych i karanie zachowań negatywnych

v pogadanki o zjawisku CYBERPRZEMOCY w sieci i jej konsekwencjach

 

 


 

III. WYCHOWANIE  OBYWATELSKO - PATRIOTYCZNE

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v przygotowanie wychowanków do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa

v kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne

v budzenie postaw patriotycznych oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, środowiska lokalnego i szkoły

v kształtowanie szacunku dla hymnu państwowego, godła oraz głównych narodowych  świąt państwowych

v poznanie historii i tradycji rodzinnego miasta i regionu

v kształtowanie postawy proeuropejskiej

 

 

v wdrażanie wychowanków do różnorodnych form działalności społecznej

Uczeń:

v jest świadom swoich praw
i obowiązków zagwarantowanych przez Państwo (np. w Kodeksie Rodzinnym, Kodeksie Karnym, Konwencji Praw Dziecka, Ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka, konstytucji) oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

v zna Statut Szkoły i regulaminy

v wewnętrzne szkoły

v bierze udział w wyborach do Samorządu Szkoły i Samorządu Klasowego

v bierze udział w pracach organów samorządowych szkoły

v przejawia postawę szacunku wobec symboli narodowych

v rozumie i akceptuje wewnątrzszkolne systemy oceniania ( zachowania, osiągnięć szkoły)

v korzysta z biernych i czynnych praw wyborczych do organów samorządowych

v ceni sobie prawo
do współdecydowania
o ważnych sprawach uczniów
i szkoły

v bierze udział w organizowaniu imprez okolicznościowych
i kulturalnych, rozrywkowych itp.

v kultywuje tradycje i obrzędy szkolne

v dba o wizerunek i dobre imię szkoły

v Samorząd Szkolny i Klasowy

v Wychowawcy Internatu

v Nauczyciele 

v Zespół nauczycieli historii, WOS, edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy
o kulturze

v zapoznanie uczniów
z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją Praw Dziecka
i innymi dokumentami państwowymi

v zapoznanie uczniów
ze Statutem Szkoły
i regulaminami szkoły

v zapoznanie uczniów
ze strukturą organów UE

v organizowanie apeli, lekcji z okazji świąt narodowo-państwowych

v udział w uroczystościach organizowanych
na terenie miasta

v ślubowanie klas pierwszych

v uroczyste rozpoczęcia
i zakończenia roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego szkoły

v działania Samorządu Szkolnego we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta

 

 


 

IV. OPIEKA NAD FIZYCZNYM I ZDROWOTNYM ROZWOJEM UCZNIA

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v promowanie zdrowego wolnego od uzależnień stylu życia, kształtowanie nawyków higienicznych zdrowotnych

v doskonalenie odporności, hartu i sprawności fizycznej

v wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji
w zakresie dyscyplin sportowych

v aktywne wykorzystywanie czasu wolnego

UCZEŃ:

v zgodnie z terminarzem dokonuje bilansów zdrowia, badań profilaktycznych

v kształtuje swoją sprawność fizyczną poprzez udział
w obowiązkowych pozalekcyjnych zajęciach sportowych, zawodach , turniejach, rajdach, wycieczkach

v zna zasady prawidłowego odżywiania i jego wpływ
na kondycję psychiczną
i fizyczna organizmu

v umie w planie każdego dnia uwzględnić czas wolny przeznaczony na rekreację
i rozrywkę

v zna sposoby i formy konstruktywnego spędzania czasu wolnego

v Pielęgniarka

v Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

v Samorząd klasowy
i szkolny

v Rodzice

v Nauczyciele technologii gastronomicznej, zasad żywienia
i biologii

v Rodzice

v Wychowawcy Internatu

v Koordynator akcji promujących zdrowie

v organizowanie zajęć sportowych obowiązkowych
i pozalekcyjnych, rajdów, wycieczek

v wdrażanie do udziału
w przeglądach higieny
i zdrowia

v kierowanie na badanie specjalistyczne

v wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych

v organizowanie konkursów, pokazów na temat zdrowego stylu życia

v Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach promujących zdrowy styl życia

 

V. WYCHOWANIE W ZAKRESIE EKOLOGII

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v uświadomienie wychowankom sensu i wagi środowiska naturalnego człowieka

v wytworzenie nawyków szacunku dla wszelkich form otaczającej nas przyrody

v rozwijanie wrażliwości
na problemy środowiska naturalnego i estetykę otoczenia

v uświadomienie wychowankom przyczyn, mechanizmów
i skutków powstania niepożądanych i szkodliwych zmian w środowisku naturalnym

v wytwarzanie w uczuciach nawyków aktywnego uczestnictwa w działaniach
na rzecz ekologicznej odnowy zniszczonego lub zanieczyszczonego środowiska naturalnego

v rozumie potrzeby ochrony środowiska

v ma nawyk segregacji śmieci

v nie zanieczyszcza środowiska naturalnego poprzez wyrzucanie odpadów
w miejscach niedozwolonych

v bierze udział wakacjach
na rzecz ochrony środowiska

 

v Zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu

v Zespół nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

v Samorząd Szkolny

v Zespół nauczycieli biologii, geografii, fizyki i chemii

v udział w akcjach, warsztatach, wykładach związanych z ochroną środowiska  organizowanych we współpracy z instytucjami

v organizowanie szkolnych konkursów wiedzy
z zakresu ekologii

v organizowanie imprezy „Dni Zdrowia i Ziemi”

 

 

VI. WYCHOWANIE MEDIALNE I CZYTELNICZE

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v uczenie wychowanków samodzielnego poszukiwania potrzebnych im informacji
i materiałów

v nabywanie umiejętności krytycznego  i selektywnego korzystania z szerokiej oferty medialnej

v rozwijanie i utrwalanie zainteresowań i nawyków czytelniczych

v kształtowanie postaw szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w dobie globalizacji  przekazu oraz kultury masowej

Uczeń

v wie  w jakich źródłach czytelniczych znaleźć potrzebne informacje

v potrafi krytycznie ocenić informacje przekazywane przez mass media

v nabył nawyku czytania prasy, lektur i książek

v zna klasyków literatury polskiej oraz polski dorobek kulturowy

v Zespół nauczycieli języka polskiego
i bibliotekarzy

v Nauczyciele wszystkich przedmiotów

v wpajanie nawyku czytania

v organizowanie konkursów czytelniczych
i promujących czytelnictwo

v ukazanie młodzieży korzyści płynących
z literatury

v organizowanie lekcji
w Książnicy Pomorskiej

 

 


 

VII. PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v kształtowanie wizji rodziny jako  „swoistej akademii dobra , miłości i życiowej przystani”

v przekazywanie uczniom wiedzy z zakresu  spraw związanych
z funkcjonowaniem dziecka
w rodzinie

v ukazywanie specyfiki ról kobiecych i męskich oraz związków uczuciowych

v przygotowanie do rodzicielstwa

Uczeń:

v postrzega rodzinę jako miejsce zaspokajania najważniejszych potrzeb człowieka

v rozumie znaczenie macierzyństwa i ojcostwa

v rozumie jakie zmiany psychiczne i fizyczne występują w okresie dojrzewania i jak radzić sobie
z problemami z tym związanymi

v Pedagog

v Rodzice

v Wychowawcy Internatu

v Zespół nauczycieli religii  Nauczyciel WDŻWR

v ukazywanie młodzieży wartości rodziny w życiu osobistym człowieka

v omawianie więzi rodzinnych i roli związków uczuciowych między domownikami w życiu człowieka

v pomoc uczniom
w rozwiązywaniu konfliktów w rodzinie

v prezentacja filmów edukacyjnych dotyczących płciowości
i roli rodziny

v prezentacja literatury dotyczącej przygotowania do życia
w rodzinie

 

 

 


 

VIII. PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ŻYCIA ZAWODOWEGO

Cele szczegółowe

Kompetencje uczniów

Osoby wspomagające wychowawcę klasy

w realizacji planu

Działania służące

realizacji zadań

Uwagi

v zapoznanie ze specyfiką szkoły i wybranego zawodu

v stworzenie sytuacji wszechstronnego przygotowania do pracy zawodowej i dalszego kształcenia.

v uświadomienie konieczności zdobycia wysokich kwalifikacji zawodowych na zajęciach szkolnych , podczas praktyk
w kraju i za granicą oraz na dodatkowych kursach

Uczeń:

v wie jakie kwalifikacje zdobędzie w toku kształcenia

v ma wysoką motywację
do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach związanych z przedmiotami zawodowymi

v rozumie znaczenie wykształcenia ogólnego
i konieczność posiadania dodatkowych umiejętności
tj. posiadanie prawa jazdy, znajomość języków obcych, obsługa komputera, wiedza ogólna (oczytanie), umiejętności poszukiwania
i zdobywania informacji

v zna zasady kierujące rynkiem pracy, umie dostosować się do nich i wykorzystać do własnych potrzeb

v wie jak na rozmowie kwalifikacyjnej korzystnie
się zaprezentować, zna swoje mocne i słabe strony

v umie aktywnie poszukiwać pracy i przygotować dokumenty wymagane przez pracodawcę

v zdobywa dodatkowe umiejętności

v które mogą być przydatne
w przyszłej pracy zawodowej

v Zespół nauczycieli praktycznej nauki zawodu

v Zespół nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych

v Pedagog szkolny

v Poradnia Psychologiczno  Pedagogiczna

v Nauczyciele języków obcych

v Szkolny Ośrodek Kariery

v Koordynator współpracy
z zagranicą

v Koordynator Kursów Kwalifikacyjnych

v omówienie specyfiki szkoły i wybranego zawodu

v motywowanie uczniów
do udziału w olimpiadach i konkursach

v organizowanie kursów umożliwiających zdobywanie dodatkowych umiejętności

v współpraca z zagranicą w organizowaniu praktyk zawodowych

v prezentacje aktualnych kierunków studiów poprzez udział w Targach Prezentacji uczelni i szkół policealnych Szczecina

v udział w spotkaniach zawodoznawczych
z przedstawicielami uczelni

v udział w warsztatach zawodoznawczych
i indywidualnych badaniach  psychologiczno-pedagogicznych  określających predyspozycje zawodowe

v doradztwo zawodowe prowadzone przez Szkolny Ośrodek Kariery

v organizacja kursów kwalifikacyjnych

v organizacja kursów kelnerskiego, barmańskiego
i baristycznego

 

 

 

 

Zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 12.09.2013 r.

Pozytywnie zaopiniowana przez Radę Rodziców dnia 30.09.2013 r.

 

 

 

 

 

Opracował Zespół:

K. Bartkowiak, I. Fabiszak, A. Partyka, I. Rokita-Lisiecka, E. Wach, ks. M. Stefanik.