KKZ - NABÓR

  • Opublikowano: poniedziałek, 18 czerwiec 2018 10:21
  • Adam Grzegrzółka


W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych RODO i trwającą rekrutacją na IV edycję kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zwracam się z prośbą o uaktualnienie swoich danych osobowych,  poprzez wypełnienie nowego formularza zgłoszeniowego tzw. karty zgłoszeniowej na wybrany przez Państwa kwalifikacyjny kurs zawodowy. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej szkoły (https://zs6.szczecin.pl) oraz w sekretariacie szkoły. Do karty zgłoszeniowej należy również dołączyć obowiązujące dokumenty tj.:

  • oświadczenie woli podjęcia nauki,
  • świadectwo potwierdzające poziom wykształcenia (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowania będą pobierane z sekretariatu szkoły we wrześniu 2018r.),
  • kserokopie dowodu osobistego,
  • dowód wpłaty (opłata wpisowa KKZ).