UWAGA Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych!

  • Opublikowano: poniedziałek, 23 kwiecień 2018 18:59
  • Adam Grzegrzółka

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż możecie składać wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Każda osoba wypełniająca wniosek o wydanie dyplomu w wybranym zawodzie musi mieć potwierdzone wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie.

Wszystkie osoby, które chcą uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i suplementy do dyplomu w języku polskim i angielskim muszą przesłać do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu następujące dokumenty:

  1. WNIOSEK o wydanie dyplomu oraz suplementów - wydrukowany, wypełniony
    i podpisany.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej (potwierdzające poziom wykształcenia odpowiedni dla danego zawodu – zasadnicze zawodowe lub średnie).

Zalecane jest przesyłanie oryginałów dokumentów, które będą odsyłane wraz z wydawanym dyplomem. Można przesłać kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza, dopuszcza się kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te instytucje, które wydały dokumenty.

Osoba składającą wniosek o wydanie dyplomu musi dołączyć do wniosku dokumenty, zgodnie z zapisana na wniosku listą.

Świadectwa potwierdzające kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie należy przesyłać do OKE tylko w przypadku, gdy nie zostały wydane przez OKE Poznań.

Poniżej zostały przedstawione linki dotyczące:

Informację OKE POZNAŃ o wydaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

https://www.oke.poznan.pl/cms,2725,informacja_o_zasadach_wydawania_dyplomow_potwierdzajacych_kwalifikacje_zawodowe.htm

Wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/396/wniosek_wydanie_dyplomu.pdf