Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

INFORMACJE OGÓLNE - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe. Nowy system kształcenia zawodowego dla dorosłych

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. obowiązuje nowa forma kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. W zawodach wyodrębniono KWALIFIKACJE, które potwierdzane są podczas egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ), osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) może być prowadzony w formie stacjonarnej lub zaocznej. Może być również prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

 To kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a liczba godzin kształcenia jest określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, które umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Egzamin przeprowadzony jest przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE).

 

Osoba, która zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz
z uzyskanie odpowiedniego poziomu wykształcenia oznacza otrzymanie dyplomu technika w danym zawodzie.

 DYPLOM POTWIERDZAJĄCY
KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Dyplom technika w danym zawodzie na może otrzymać:

• osoba, która posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie;

• osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego
w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

 Natomiast osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

 NAUKA JEST BEZPŁATNA.

CELEM KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO JEST:

 • przekwalifikowanie się i zdobycie nowego zawodu;
 • etapowe zaplanowanie własnej ścieżki kariery;
 • doskonalenie zawodowe i dostosowanie do rynku pracy;
 • skrócenie czasu edukacji;
 • umożliwia szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki;
 • umożliwienie osobom dorosłym dalszego kształcenia;
 • zdobycie pokrewnych kwalifikacji i wykonywanie więcej niż jednego zawodu – zwiększenie mobilności zawodowej;
 • pracującym zawodowo i uczącym się na uczelniach wyższych umożliwia w krótkim czasie zdobyć nowy zawód i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy;
 • realizowanie pracy i nauki jednocześnie.

ORGANIZACJA KURSU

 • Uczestnikiem kursu może być każdy. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia.
 • Zajęcia na kursie zorganizowanym w systemie zaocznym odbywają się według ustalonego harmonogramu w dwa dni w tygodniu – w piątki i soboty,
  z tym,  że zajęcia w piątki rozpoczynają się od godziny 15.00,  a w soboty od godziny 8.00.
  • Kurs może zostać uruchomiony po zebraniu się grupy min. 20 osobowej.
  • KKZ trwają 3 semestry.
  • Program oraz wymiar godzin kursu kwalifikacyjnego jest zgodny
   z podstawą programową kształcenia w zawodzie.
  • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji kursu zawarte są
   w regulaminie KKZ, który stanowi załącznik do Statut Szkoły.

 SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ ZOSTAĆ OSOBY DOROSŁE:

 1)    absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,

2)    absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,

3)    osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,

4)    aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

 • Warunkiem uczestnictwa w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym jest dostarczenie Organizatorowi kursu zgłoszenia w formie pisemnej (formularz zgłoszeniowy) oraz kopii dowodu osobistego i dyplomu ukończenia poprzedniego etapu edukacji .
 • Wymiar kursu, na wniosek kandydata na słuchacza (uczestnika) Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego, może ulec skróceniu o elementy programu, które zostały opanowane we wcześniejszych etapach kształcenia,
   i są potwierdzone świadectwem lub dyplomem posiadanego wykształcenia.
 • Osoba podejmująca kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym posiadająca zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych, jest zwalniana, na swój wniosek złożony podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, z zajęć dotyczących efektów kształcenia zrealizowanych na tym kursie umiejętności zawodowych. Podanie
  o zwolnieniach, składa się w sekretariacie szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, nie później niż miesiąc od rozpoczęcia nauki na kursie.
 • Kandydat przyjęty na kurs musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz potwierdzony przez lekarza medycyny pracy brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.
 • Zajęcia w 60% opierają się na kształceniu praktycznym w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyki zawodowej, które odbywają się w pracowniach symulacyjnych i kuchniach renomowanych restauracji oraz gastronomii hotelowej.
 • Praktykę zawodową i zajęcia praktyczne słuchacze mogą realizować we własnym zakresie w wybranych przez siebie zakładach gastronomicznych.