Regulamin i zasady II edycji konkursu"Deutsch für Kinofreaks" 2019

 • Opublikowano: poniedziałek, 18 listopad 2019 21:10
 • Katarzyna Bartkowiak

Regulamin II edycji konkursu na film w języku niemieckim Deutsch für Kinofreaks /Niemiecki dla kinomaniaków
1.Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Zespól Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz szkół ponadpodstawowych z miasta Szczecina i okolic. Konkurs jest wyłączną inicjatywą organizatorów i nie ma rangi konkursów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 24 sierpnia 2017, poz.1580).

2.Cel konkursu

Celem konkursu jest :

 • rozwijanie kreatywności młodzieży i umiejętności pracy w zespole

 • zachęcanie do nauki języka niemieckiego poprzez wykorzystanie nowych technologii

 • promowanie nauki języka niemieckiego wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych

3.Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest krótki film (do 5 minut) w języku niemieckim na temat : Mein Hobby / Moje hobby

4.Terminarz i wymagania dotyczące prac konkursowych5. Zasady uczestnictwa

 • Uczestnicy konkursu mogą pracować indywidualnie lub w zespołach złożonych maksymalnie z 3 uczniów. Uczestnicy muszą posiadać opiekuna w osobie nauczyciela-germanisty.

 • Każdy uczestnik lub zespół może zgłosić jedną pracę konkursową.

 • Praca konkursowa nie może naruszać praw osób trzecich, przepisów prawa oraz musi być zgodna z normami obyczajowymi.

 • Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały w niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.

6.Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 • Filmy będą oceniane przez Jury powołane przez organizatora konkursu w kategoriach szkoła podstawowa(klasy 7-8) oraz szkoła ponadpodstawowa.

 • Ocenie podlegać będą:

-zgodność filmu z tematem(max 9p)

 • zgodność filmu z wymogami formalnymi (temat, liczba uczestników, długość filmu)/3p

 • walory artystyczne (pomysłowość, nakład pracy)/6p

-poprawność językowa(max 6p)

 • w zakresie wypowiedzi uczestników oraz komentarza do prezentowanych zagadnień/6p

-strona techniczna pracy(max 10p)

 • trafność doboru obrazu i dźwięku towarzyszących filmowi/5p

 • techniczna jakość wykonania filmu/5p

Maksymalnie będzie można otrzymać 25 punktów.

 • Autorzy najlepszego filmu w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania dowolnej ilości wyróżnień.

 • Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

 • Lista zwycięzców konkursu wraz z terminem uroczystego wręczenia nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 6 dnia 30.04.2020. Ponadto opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni o wynikach drogą elektroniczną.

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów związanych z przyjazdem laureatów i ich opiekunów po odbiór nagród.