Tarcza
Biologia
pilotaz

Program stypendialny dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników.


Prezydent Miasta Szczecin decyzją podjętą w Uchwale Nr XL/1168/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. uruchomił program stypendialny dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników. Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów - najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu. Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Stypendium może zostać przyznane absolwentowi liceum i technikum (studentowi), posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

1) posiada wysokie osiągnięcia w nauce,

2) został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

3) zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto. Liczba przyznanych stypendiów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na stypendia oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Szczecin.

Nabór wniosków na stypendia zaplanowany jest w październiku br.