NABÓR UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU „CZAS NA ZAWODOWCÓW – WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ”

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

„CZAS NA ZAWODOWCÓW – WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO SZCZECIŃSKICH SZKÓŁ”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Działanie RPZP.08.07.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego
w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego