Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2018

 • Opublikowano: czwartek, 19, lipiec 2018 00:13
 • Katarzyna Bartkowiak

Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2018

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie
przy ul. Sowińskiego 3

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. prof. M.Reja w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 3 ogłasza niniejszym przetarg pisemny nieograniczony na wynajem następujących pomieszczeń:

 

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej / szkoleniowej / sportowej itp., w godzinach:  

 

hala sportowa:

- poniedziałek – piątek 1700– 2100

sale lekcyjne i pracownie komputerowe:

- poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

aula szkolna - poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

pracownia technologiczna:

 

- poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

pomieszczenie 104

- sobota, niedziela 700- 210

Halę sportową, sale lekcyjne, pracownie oraz pracownie komputerowe, wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  


Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Szkoły lub pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 14.08.2018r. do godz. 1200”. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. termin składania ofert – do dnia14.08.2018r. do godz. 11.00

 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2018 r. o godzinie 12:00

 4. informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Pani Emilia Drążek- kierownik gospodarczy szkoły pod numerem  telefonu 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 13.08.2018r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel. 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę zegarową wynosi:

a) sala sportowa – kwota 80,00 zł  brutto w tym 23 %VAT / 60min. (osiemdziesiąt złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

b) sale lekcyjne -  kwota 20 zł brutto w tym 23% VAT / 60min. (dwadzieścia złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

c) pracownie komputerowe – kwota 41 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (czterdzieści jeden złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

d) aula - kwota 41 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (czterdzieści jeden złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

e) pracownie technologiczne kwota 80 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (dziewięćdziesiąt złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

f) ) gabinet 104 - kwota 150 zł brutto w tym obowiązująca stawka Vat (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za wynajem w czasie : sobota do niedziela ( za weekend) – niezależnie od ilości godzin .

 

 1. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,

 2. do oferty winny zostać załączone:

- wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),

- oraz kserokopie n/w dokumentów: 

- aktualny (datowany najpóźniej na 6 miesiąc przed przetargiem) wydruk ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (ważny 6 m-cy), 
- decyzji  o nadaniu nr NIP i aktualny wydruk z rejestru REGON,

- dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych ).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę

 1. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

- zaproponowana najwyższa godzinowa (60 min.) wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.  

 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku oraz na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.zs6.szczecin.pl

 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1)     formularz ofertowy

2)     wykaz pomieszczeń

Przeprowadzenie szkoleń bhp Uczestników projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”

Termin składania ofert

do dnia 29-05-2018

 

Numer ogłoszenia

1112893

 

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy dostarczyć do Zespole Szkół Nr 6 im.M. Reja, ul. gen. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin, pok. nr 1, w terminie do 29 maja 2018r. do godz. 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Emilia Drążek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.91 4489541 w.114

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP dla Uczestników projektu „Czas na zawodowców – wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół””

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP, dla uczniów realizujących staże i praktyki w ramach projektu unijnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. Zamawiający wymaga , aby szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie

3. Zamawiający zamawia szkolenie dla 42 Uczniów. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez wykonawcę ofercie.

4. Godzinowy wymiar szkolenia - 8 h

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie będące przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną na przeszkolenie określonej ilości uczniów.

6. Cena szkolenia ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym:
a) sporządzenie list obecności,
b) wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń i po jednym komplecie dla zamawiającego, uwzględniając omawiane zagadnienia;
c) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników;
d) sporządzenie protokołu z wykonania usługi, który będzie podstawą do wstawiania faktury.
Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń z zakresu BHP, dla uczniów realizujących staże i praktyki w ramach projektu unijnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. Zamawiający wymaga , aby szkolenie zostało przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie

3. Zamawiający zamawia szkolenie dla 42 Uczniów. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować zamówienie opcjonalne na warunkach wynikających z zawartej umowy i po cenach określonych w złożonej przez wykonawcę ofercie.

4. Godzinowy wymiar szkolenia - 8 h

5. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie będące przedmiotem zamówienia w terminie nie dłuższym niż 7dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia drogą elektroniczną na przeszkolenie określonej ilości uczniów.

6. Cena szkolenia ma uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym:
a) sporządzenie list obecności,
b) wydrukowanie materiałów szkoleniowych dla wszystkich uczestników szkoleń i po jednym komplecie dla zamawiającego, uwzględniając omawiane zagadnienia;
c) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia dla wszystkich jego uczestników;
d) sporządzenie protokołu z wykonania usługi, który będzie podstawą do wstawiania faktury.
Wszystkie dokumenty powinny być oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów.

Kod CPV

80550000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Kursy będą realizowane od podpisania umowy najpóźniej do 15 czerwca 2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek jeżeli, że wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą uprawnioną do prowadzenia szkolenia z zakresu BHP, posiadającą doświadczenie w przeprowadzania szkolenia z zakresu BHP dla co najmniej 20 osób.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ma obowiązek dołączyć do oferty następujące dokumenty:

-wykaz osób realizujący zamówienie – niniejszy dokument należy złożyć w oryginale

-kserokopie dokumentów stwierdzających posiadanie przez wykazaną osobę uprawnień do prowadzenia szkoleń z zakresu BHP oraz wymaganego doświadczenia.

2) Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego w ofercie:
a) formularz oferty zgodnie z pkt 5 ppkt 1 ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
b) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 ppkt 2 ZO
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.
c) Odpowiednie pełnomocnictwa
Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium Cena – waga kryterium 100 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

cena najniższa
Cena = ------------------------------- x 100 pkt
cena oferty ocenianej

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTO SZCZECIN

Adres

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91/4245081

Fax

91/4245854

NIP

8510309410

Tytuł projektu

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół

Numer projektu

RPZP.08.07.00-32-K014/16-01

Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2018 rok

 • Opublikowano: środa, 06, grudzień 2017 19:53
 • Katarzyna Bartkowiak
Zespół Szkół nr 6 im. M. RejaDostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2018 rok
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja, ul. Sowińskiego 3, 70-236 Szczecin
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 6 im. M. Reja, krajowy numer identyfikacyjny 22089400000, ul. ul. Sowińskiego  3 , 70236   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4333504 w. 114, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 914 489 541.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11711.asp

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2018 rok
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawę żywności do Zespołu Szkół Nr 6 im. M.Reja w Szczecinie na 2018 rok będącej jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin.

II.5) Główny kod CPV: 15100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15500000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-01-01 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TakZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postęp[owaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności , o których mowa w art.25.Ust.1 ustawy PZP. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 1
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 95,00
wysokość kary umownej 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-12-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


 

Część nr: 1 Nazwa: Produkty zwierzęce, mięso i produkty zwierzęce.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i sukcesywna dostawa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15100000-9,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wysokość kary umownej 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2 Nazwa: Produkty mleczarskie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i sukcesywna dostawa
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15500000-3,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2018-01-01
data zakończenia: 2018-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
cena 95,00
wysokość kary umownej 3,00
termin wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia 2,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

1. SIZW

2. Oferta cenowa

3. Załącznik 1a

4. Załącznik 1b

5. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy

6. Wzór umowy

Wyniki ogłoszenia tablicowego Nr 3/2017

 • Opublikowano: czwartek, 09, listopad 2017 19:26
 • Katarzyna Bartkowiak

Szczecin, dnia 30.10.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja

ul. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

 

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na

Najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Prowadzone postępowanie było opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie ZS Nr 6 w dniu 2017-10-24

Przedmiot postępowania: najem pomieszczeń (pracownie technologiczne, gabinet 104)

W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało: 1 oferta.

Liczba ofert podlegających ocenie: 1 oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie

wyboru

Zaoferowana

cena brutto

[zł]

Łączna ilość uzyskanych pkt

1

P.H. Arpado Artur Baranowski

ul. Grunwaldzka 5c/1

73-200 Choszczno

Jedyna ważna oferta

 

 

 

150 zł / za weekend (sobota-niedziela)

 

100

 Wybrano ofertę:

Nr 1- P.H. Arpado Artur Baranowski

ul. Grunwaldzka 5c/1

73-200 Choszczno


 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja

 Janina Krajewska


Ogłoszenie tablicowe Nr 3/2017

 • Opublikowano: środa, 25, październik 2017 20:15
 • Katarzyna Bartkowiak

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 3

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. prof. M.Reja w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 3 ogłasza niniejszym przetarg pisemny nieograniczony na wynajem następujących pomieszczeń:

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności administracyjnej/ edukacyjnej / szkoleniowej / cateringowej itp., w godzinach:  

 • Gabinet 104

- sobota, niedziela 700 - 2100

 • pracownie technologiczne:

- poniedziałek – piątek 1600 – 2100

- sobota, 1500 – 2100

- niedziela 700 - 2100

 

Pomieszczenie wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  


Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 30.10.2017 r. do godz. 1200”. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. termin składania ofert – do dnia 30.10.2017r. do godz. 11.00

 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2017 r. o godzinie 12:00

 4. informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Pani Emilia Drążek- kierownik gospodarczy szkoły pod numerem  telefonu 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 27.10.2017r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel. 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. minimalna cena wynajmu wynosi:

a)pracownia technologiczna– kwota 60 zł  brutto w tym obowiązująca stawka VAT / 45 min. (sześćdziesiąt złotych) w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów

b) gabinet 104 -  kwota 150 zł brutto w tym obowiązująca stawka Vat (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za wynajem w czasie : sobota do niedziela ( za weekend) – niezależnie od ilości godzin .

 1. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,

 1. do oferty winny zostać załączone:

- wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),

- oraz kserokopie n/w dokumentów: 

- aktualny (datowany najpóźniej na 6 miesiący przed przetargiem) wydruk ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (ważny 6 m-cy), 
- decyzji  o nadaniu nr NIP i aktualny wydruk z rejestru REGON,

- dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych ).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę

 1. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

- zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu
 

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.  

 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku oraz na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.zs6.szczecin.pl

 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1)      formularz ofertowy

Wynik przetargu ogłoszenia tablicowego 2/2017

Szczecin, dnia 19.09.2017 r.

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Nr 6 im. M.Reja

ul. Sowińskiego 3

70-236 Szczecin

 

informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania na

Najem pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Prowadzone postępowanie było opublikowane na stronie internetowej i w siedzibie ZS Nr 6 w dniu 2017-09-08.

Przedmiot postępowania: najem pomieszczeń (sale lekcyjne, aula)

W prowadzonym postępowaniu złożonych zostało: 1 oferta.

Liczba ofert podlegających ocenie: 1 oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie

wyboru

Zaoferowana

cena netto

[zł]

Łączna ilość uzyskanych pkt

1

Salon Edukacyjny

Empiria

Ul. Rayskiego 28/3

70-442 Szczecin

Jedyna ważna oferta

 

 

 

30 zł / 60min. / sala lekcyjna

40zł/60min/aula

100


 Wybrano ofertę:

Nr 1- Salon Edukacyjny

Empiria”

ul. Rayskiego 28/3

70-442 Szczecin

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja