O projekcie "Doświadczenie ma znaczenie 2""

„Doświadczenie ma znaczenie”

„Doświadczenie ma znaczenie 2”

Dzielenie się wiedzą na temat realizacji projektów unijnych z nauczycielami języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina.

28. sierpnia oraz 31. sierpnia 2017 roku podczas konferencji metodycznych dla nauczycieli języków obcych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina, organizowanych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ZCDN) w Szczecinie, została zaprezentowana obszerna informacja o realizacji projektów „Doświadczenie ma znaczenie” oraz „Doświadczenie ma znaczenie 2”.

Wyjazdy uczniów na staże zawodowe do Londynu były efektem przedsięwzięcia unijnego w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Tematyką spotkań była edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna w nauczaniu języka obcego. Dzięki konferencjom prowadzonym przez Beatę Pełech, konsultanta metodycznego w zakresie nauczania języków obcych, jak i nauczyciela języka angielskiego w Zespole Szkół Nr 6 w Szczecinie, nauczyciele języków obcych wszystkich typów placówek edukacyjnych miasta Szczecin oraz okolic Szczecina mieli możliwość zapoznania się z programami unijnymi wdrażanymi przez naszą Szkołę.

Przedstawiono pokrótce założenia, cele projektów oraz efekty pobytu uczniów w Londynie na szkoleniach zawodowych, m.in. w zakresie:

  • doskonalenia językowego w sytuacjach życia codziennego oraz
    w naturalnych warunkach związanych z wykonywaną pracą w obrębie stażu;
  •  nabycia umiejętności proprzedsiębiorczych przez uczestników, w tym zarządzaniem i organizacją czasem oraz wymaganą przez uczniów dokumentacją (prowadzenie dzienniczka praktyk);
  • pozyskania rozpoznawanej i uznawanej w środowisku europejskim certyfikacji potwierdzającej odbycie stażu oraz nabycie odpowiednich umiejętności zawodowych (Europass Mobility).
  • tolerancji kulturowo-językowej i odmienności względem różnic religijnych
    i światopoglądowych;
  • poszerzenia możliwości rozwoju osobistego i społecznego.

Podsumowaniem informacji na temat projektów był wniosek:

Realizowane projekty = wiedza i kwalifikacje zawodowe nabyte w innym kraju europejskim + nauka języka obcego (szczególnie ukierunkowanego zawodowo) + rozwój zainteresowań.

http://zcdn.edu.pl/szkolenia/konferencje-metodyczne/#1500031745353-1c658d2d-62b9

http://zcdn.edu.pl/szkolenia/konferencje-metodyczne/#1503661712859-02d7463b-2967

Beata Pełech