Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2018

 • Opublikowano: czwartek, 19, lipiec 2018 00:13
 • Katarzyna Bartkowiak

Ogłoszenie tablicowe Nr 1/2018

o przetargu na wynajem pomieszczeń na terenie Zespołu Szkół Nr 6 im.M.Reja w Szczecinie
przy ul. Sowińskiego 3

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r., Uchwała Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r., Uchwała Rady Miasta Nr XIX/530/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., Uchwała Rady Miasta Nr VIII/128/15 z dnia 26 maja 2015 r.)  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 im. prof. M.Reja w Szczecinie przy ul. Sowińskiego 3 ogłasza niniejszym przetarg pisemny nieograniczony na wynajem następujących pomieszczeń:

 

znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej / szkoleniowej / sportowej itp., w godzinach:  

 

hala sportowa:

- poniedziałek – piątek 1700– 2100

sale lekcyjne i pracownie komputerowe:

- poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

aula szkolna - poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

pracownia technologiczna:

 

- poniedziałek – piątek 1600– 2100

- sobota, niedziela 700- 2100

pomieszczenie 104

- sobota, niedziela 700- 210

Halę sportową, sale lekcyjne, pracownie oraz pracownie komputerowe, wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.  


Warunki przetargu:

 1. oferta winna zostać złożona na piśmie w sekretariacie Szkoły lub pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00 w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 14.08.2018r. do godz. 1200”. Dopuszcza się również złożenie ofert w formie elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 2. termin składania ofert – do dnia14.08.2018r. do godz. 11.00

 3. otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2018 r. o godzinie 12:00

 4. informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela  Pani Emilia Drążek- kierownik gospodarczy szkoły pod numerem  telefonu 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 5. Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 13.08.2018r. po  wcześniejszym uzgodnieniu, tel. 91 4333504 wew. 114 lub w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6. minimalna cena wynajmu za jedną godzinę zegarową wynosi:

a) sala sportowa – kwota 80,00 zł  brutto w tym 23 %VAT / 60min. (osiemdziesiąt złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

b) sale lekcyjne -  kwota 20 zł brutto w tym 23% VAT / 60min. (dwadzieścia złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

c) pracownie komputerowe – kwota 41 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (czterdzieści jeden złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

d) aula - kwota 41 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (czterdzieści jeden złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

e) pracownie technologiczne kwota 80 zł brutto w tym 23% VAT / 60 min. (dziewięćdziesiąt złotych) (w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów)

f) ) gabinet 104 - kwota 150 zł brutto w tym obowiązująca stawka Vat (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) za wynajem w czasie : sobota do niedziela ( za weekend) – niezależnie od ilości godzin .

 

 1. wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,

 2. do oferty winny zostać załączone:

- wypełniony formularz oferty ( załącznik nr 1 do ogłoszenia ),

- oraz kserokopie n/w dokumentów: 

- aktualny (datowany najpóźniej na 6 miesiąc przed przetargiem) wydruk ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS (ważny 6 m-cy), 
- decyzji  o nadaniu nr NIP i aktualny wydruk z rejestru REGON,

- dowodu osobistego ( w przypadku wynajmu osób fizycznych ).

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną, tj. reprezentującą podmiot składający ofertę

 1. kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

- zaproponowana najwyższa godzinowa (60 min.) wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczeń
- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony.  

 

Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze budynku oraz na stronie internetowej  szkoły pod adresem www.zs6.szczecin.pl

 

Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferują tę samą cenę

 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1)     formularz ofertowy

2)     wykaz pomieszczeń