Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Hotelarskiemu w Zespole Szkół Nr 6 przysługuje tytuł „Srebrnej Szkoły 2017”.
Tarcza
Biologia
pilotaz

Turniej cukierniczy

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ NA NAJLEPSZEGO UCZNIA W ZAWODZIE CUKIERNIK

poprzedzają dwa etapy szkolny i wojewódzki.

Turniej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna odbywa się w formie testu na który składa się z 30 pytań  dotyczących zagadnień technologicznych, maszyn i urządzeń, bhp oraz systemów zarządzania jakością. Z testu można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

W części praktycznej uczniowie wykonują tort o masie do 3 kg, 5 szt. babeczek z owocami, 5 szt. bankietówek, 5 figurek marcepanowych . Ponadto w części praktycznej oceniana była higiena i organizacja stanowiska pracy oraz prezentacja swoich wyrobów. Łączny czas na wykonanie zadania wynosił 5h. Maksymalna ilość punktów do zdobycia w części praktycznej wynosiła 70. Łącznie można było uzyskać 100 pkt.

 

 

Regulamin Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik

 

1. Warunki uczestnictwa

Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie  cukiernik jest turniejem trójstopniowym. Biorą w nim udział uczniowie klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie cukiernik.

Tematyka turnieju obejmuje wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie przedmiotów zawodowych poszerzone o literaturę zawodową.

2. Terminarz

Turniej przebiega w trzech etapach:

I etap                    szkolny (listopad)

II etap                   wojewódzki (styczeń)

III etap   ogólnopolski (marzec - kwiecień)

W I etapie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie z danej szkoły a spośród nich wyłaniani są reprezentanci do II etapu. W II etapie wybierani są kandydaci do udziału w III etapie. We wszystkich etapach turnieju uczniowie startują indywidualnie.

3. Uprawnienia uczestników turnieju

Uczestnikom turnieju przysługują uprawnienia zgodnie z:

 1. Rozporządzeniem MENiS z  29.01. 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 z 2002r. poz.125);
 2. Rozporządzeniem MENiS z 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
  (Dz. U. Nr 26 z 2004 r., poz. 232);
 3. Rozporządzeniem MENiS z 7.09.2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 z 2004 r., poz. 2046 ze zmianami);
 4. Rozporządzeniem MEN z 12.10.2005 r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. Nr 215 z 2005 r., poz. 1820).

4. Przebieg turnieju

Tematykę i sposób przeprowadzania I etapu określają szkolne komisje przedmiotów zawodowych w oparciu o obowiązujący program nauczania w ZSZ  Cukiernik – symbol cyfrowy  741 [01];w zakresie przedmiotów:               technologie produkcji cukierniczej, technika w produkcji cukierniczej, zajęcia praktyczne. Komisję konkursową I etapu powołuje dyrektor szkoły. Decyzje o zakwalifikowaniu do etapu wojewódzkiego podejmuje Komisja Wojewódzka Turnieju.

 

Literatura obowiązująca:

 

 • „Surowce i materiały pomocnicze w cukiernictwie” - S. Wyczański
 • „Mikrobiologia żywności” - E. i T. Drewniak
 • „Ciastkarstwo” - Cz. Dojutrek, A. Pietrzyk
 • „Cukiernictwo” - S. Wyczański
 • „Wyposażenie techniczne zakładów ciastkarskich” - S. Giergielewicz

I etap turnieju należy przeprowadzić do końca listopada każdego roku. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania w I etapie. Komisje Wojewódzkie kwalifikują kandydatów zgłoszonych przez Komisje Szkolne do II etapu turnieju. Przewodniczący komisji szkolnej w określonym terminie zgłasza kandydatów do II etapu turnieju.

Informacje o miejscu odbywania się eliminacji wojewódzkich dostępne będą w Kuratoriach Oświaty danego województwa w pierwszej połowie grudnia każdego roku.

 

Wyniki szkolnego etapu do Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, już wkrótce, u pani Anny Kulickiej w Sali 109 i na naszej szkolnej stronie internetowej.